Anketiranje

Na kraju svakog semestra na Ekonomskom fakultetu obavlja se evaluacija rada nastavnog, administrativnog i tehničkog osoblja. Studentima je ponuđen univerzalni univerzitetski obrazac sa po pet pitanja o radu nastavnika i saradnika i po četiri pitanja o radu administrativnog i tehničkog osoblja.

Rezultati anketiranja se analiziraju na sjednicama Odbora za kvalitet i Naučno-nastavnog vijeća. Članovi osoblja koji imaju niske i, s druge strane, visoke ocjene se, prema Pravilniku o anketiranju i Pravilniku o sistemu osiguranja kvaliteta Univerziteta u Zenici sankcioniraju, tj. pohvaljuju. Rezultati anketiranja se u štampanoj formi mogu dobiti na uvid u biblioteci Ekonomskog fakulteta.