Časopis fakulteta/Faculty's Journal

BH EKONOMSKI FORUM opredjeljen je kao naučno-stručni časopis koji sadržava izvorne naučne radove, prethodna saopćenja, pregledne naučne radove, stručne članke, recenzije, prikaze i izvještaje. Autori radova su priznati naučnici iz oblasti ekonomije iz BiH i inostranstva, ali i oni koji to tek postaju.

Časopis tematski obuhvaća četiri naučne oblasti, ali se ne ograničava samo na njih: ekonomska teorija i politika, marketing, menadžment te finansije i računovodstvo, pa se prednost daje radovima iz tih naučnih oblasti. Radovi iz drugih naučnih oblasti iz područja ekonomija te oni multidisciplinarnog pristupa su također dobrodošli.

Časopis je periodična publikacija i izlazi dva puta godišnje.

Svi pristigli radovi uređivački odbor pregleda i ako prođu dalju proceduru šalje jednom domaćem i jednom recenzentu izvan institucije u cilju anonimnosti i podizanja kvalitete.

Časopisi se nalaze u knjižari Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Open Journal Systems (OJS) je sistem za upravljanje izdavanjem časpisa razvijen od strane Public Knowledge Project (https://pkp.sfu.ca/ojs/) koji omogućava transparentnost u svakoj fazi procesa objave pojedinog rada i izdavanja časopisa.

OJS-u se može pristupiti putem linka ovdje!

Postupak registracije autora i koraci za učitavanje rada:

 1. U izborniku odabrati polje “Register” te ispuniti tražene podatke (ukoliko autor do sada nije koristio sistem). U polju “Register as” odabrati “Reader” i “Author”.
 2. Nakon registracije prijaviti se u sistem odabirom polja “My Journals”. Nakon toga otvoriti će se prozor u kojemu se vidi uloga u sistemu. Osim uloge “Author” za podnošenje radova potrebno je izabrati polje “New Submission”.
 3. Slijediti potrebne korake:
  • U 1. koraku odabrati “UNASSIGNED” te prihvatiti svih 5 uslova koje članak formom mora zadovoljiti.
  • U 2. koraku učitati rad (bez biografije autora).
  • U 3. koraku ispuniti podatke o autorima i radu. (Potrebno je navesti ustanovu u kojoj je autor zaposlen. Ukoliko autor nije zaposlen, upisati prebivalište autora).
  • U 4. koraku, ukoliko se autor prvi puta javlja potrebno je učitati datoteku s kratkom biografijom.
 4. Nakon učitavanja rada, sistem će dostaviti obavijest e-mailom o uspješnoj prijavi te slijedi recenzijski i urednički postupak.

NAPOMENA:
Rad mora biti usklađen s uputama za autore koji se može pogledati ovdje!

Rad je potrebno dostaviti uredništvu najprije u elektroničkom obliku putem e-mail adrese: bh.ekonomski.forum@gmail.com, radi provjere tehničke ispravnosti i usklađenosti s uputama.

Nakon potvrde uredništva da je rad u skladu s uputama slijedi postupak registracije autora u sistem OJS.

ASISTENT je sistem za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa. Podržava sve aktivnosti upravljanja uređivanjem, od kreiranja stranice časopisa, preko prijavljivanja rukopisa, praćenja recenzentskog procesa, vođenja administracije i čuvanja evidencije, do donošenja konačnih uredničkih odluka i publikovanja svezaka na sopstvenoj veb stranici.

Omogućava integraciju radova u "Sistem unakrsnog referisanja" (CrossRef/DOI) i prevenciju plagijarizma (CrossCheck). Obuhvata i neke ekskluzivne automatizovane funkcije namenjene kontroli kvaliteta: dodeljivanje ključnih reči na osnovu međunarodnih tezaurusa (KwASS), oblikovanje referenci u skladu s odabranim citatnim stilom (RefFormatter) i otkrivanje izostavljenih citata u tekstu rada i u popisu referenci (CiteMatcher).

Detalji o ASISTENT-u dati su pod Info u glavnom meniju. Za puni uvid u mogućnosti ASISTENT-a neophodni su registracija i prijava.

ASISTENT-u se može pristupiti putem linka ovdje!

Glavni i odgovorni urednik: Almir Alihodžić

Urednički kolegij:

 • Rifet Đogić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Dijana Husaković, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ishak Mešić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ajla Dedić-Muratović, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Almir Alihodžić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Hasan Mahmutović, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Srđan Redžepagić, University of Sophia Antipolis, Nice, France.
 • Paola De Vincentiis, Universita Degli Studi Di Torino, Italy.
 • Boguslaw Poltorak, Faculty of Economics University of Wroclaw, Poland.
 • Ibrahim Halil EKSI, University of Gaziantep, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Gaziantep, Turkey.
 • Slavica Singer, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Ivo Mijoč, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dražen Ćućić, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dejan Šoškić, Ekonomski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu,Serbia.
 • Dejan Erić, Beogradska bankarska akademija  - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, Srbija. .
 • Ana Lalević - Filipović, Ekonomski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.

Sekretar časopisa:
Ilma Dedić - Grabus

IZDAVAČ:
Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici

ZA IZDAVAČA:
Alaudin Brkić, dekan

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
Almir Alihodžić

UREDNIČKI KOLEGIJ:

 • Dijana Husaković, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ishak Mešić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ajla Dedić-Muratović, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Almir Alihodžić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Hasan Mahmutović, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Srđan Redžepagić, University of Sophia Antipolis, Nice, France.
 • Paola De Vincentiis, Universita Degli Studi Di Torino, Italy.
 • Boguslaw Poltorak, Faculty of Economics University of Wroclaw, Poland.
 • Ibrahim Halil EKSI, University of Gaziantep, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Gaziantep, Turkey.
 • Slavica Singer, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Ivo Mijoč, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dražen Ćućić, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dejan Šoškić, Ekonomski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu,Serbia.
 • Dejan Erić, Beogradska bankarska akademija  - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, Srbija. .
 • Ana Lalević - Filipović, Ekonomski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.

SEKRETA R ČASOPISA:
Ilma Dedić - Grabus

LEKTORI:
Indira Osmić
Jasmina Arnautović

DTP:
Nermin Ahmić

DESIGN KORICA:
Nermin Ahmić

ŠTAMPA:
COPY&PRINT, Zenica

TIRAŽ:
100 komada

Časopis je dostupan u elektronskoj formi na:
▪ EBSCOhost, Ipswich, USA.
▪ CEOL – Central and Eastern European Online.
▪ ROAD.
▪ BASE.
▪ PROQUEST.
▪ CITEFACTOR

Apstrakti radova dostupni su na web stranici:
www.ef.unze.ba

 
 
 
 
 
 
 

Poštovane kolege,

pozivamo Vas da dostavite svoje istraživačke radove (na engleskom jeziku) za razmatranje objavljivanja u trinaestom broju časopisa: BH Ekonomski forum, jesen/zima 2020. godine.

Ekonomski fakultet UNZE pokriva cjelokupni trošak objavljivanja. Autori time ne plaćaju kotizaciju za dostavljanje i objavu radova.

Sažetak šaljete na sljedeće email adrese:
bh.ekonomski.forum@gmail.com
bh_ekonomski_forum@ef.unze.ba

Važni datumi
Dostavljanje sažetaka – 01.11.2020. (notifikacija autorima u roku od dvije nedjelje)
Konačni rad – 15.01.2021.

Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: EBSCO, ProQuest, Central and Eastern European Online Library, ROAD, BASE, CiteFactor, J-Gate Indexed i ERIH PLUS. Podnešeni radovi će proći postupak dvostruke recenzije. Radovi koji budu pozitivno ocijenjeni biće objavljeni u narednom broju časopisa. Za više informacija o časopisu posjetite: http://www.ef.unze.ba/OJS/index.php/BHF.

Ukoliko imate nedoumica, molimo da kontaktirate tim časopisa putem e-maila: bh_ekonomski_forum@ef.unze.ba ili bh.ekonomski.forum@gmail.com.

Molimo da se osjećate slobodnim proslijediti poruku ostalim kolegama i kontaktima za koje smatrate da bi mogli biti zainteresirani.

 Uputstvo za pisanje radova

Srdačan pozdrav,
Uredništvo
bh.ekonomski.forum@gmail.com
bh_ekonomski_forum@ef.unze.ba

Autori ne plaćaju kotizaciju za dostavljanje i objavu radova.

 

Aktuelni broj se može pogledati ovdje!

Obrazac za recenziju se može preuzeti ovdje!

BH Economic Forum is a scientific-expert journal consisting of original scientific papers, preliminary notes, scientific works, professional papers, reviewed articles, presentations and reports.

The authors are recognized scientists from the field of economy in Bosnia and Herzegovina and abroad, but also those who are about to become recognized. 

The journal is primarily comprised of the four fields: economic policy, marketing, management, finances and accounting, but works from other scientific fields of economy, as well those with multidisciplinary approach are also welcome.

The journal is a periodical publication published twice a year.

All papers will undergo a double blind review process, i.e., they are sent to at least two independent anonymous reviewers. Only papers with affirmative reviews will be published in the journal. After the completed review, within 60 days, the authors will be notified of the status of the work sent. The papers accepted by the Editorial Board of the Journal obligate the authors, do not to publish them in other scientific-professional publications.

All journal editions can be found in the library of the Faculty of Economics, University of Zenica

Open Journal Systems (OJS) is a journal management and publishing system that has been developed by the Public Knowledge Project (https://pkp.sfu.ca/ojs/) which provides transparency at every stage of the publishing process of individual papers and journals.

OJS can be accessed via link here!

Registration procedure for authors and steps for uploading papers:

 1. Select “Register” from the menu and fill in the required information (for first time users). From the field “Register as” select “Reader” and “Author”.
 2. After registering, log into the system by selecting “My Journals”. A window will appear showing your login role in the system. In addition to the role “Author” select “New Submission” for the submission of a paper.
 3. Follow these steps:
  • In step 1, select “UNASSIGNED” and accept all 5 checklist conditions set forth in the document. • In step 2, upload the paper (without the author’s biography).
  • In step 3, fill in the information about the author(s) and the paper. (Specify the institution or company where the author is employed. If the author is not employed, enter the residence of the author.)
  • In step 4, if submitting for the first time, upload the file with a short biography.

4. Once the paper has been uploaded, the author will be notified via email when the registration process is complete, and the peer review and editorial process will begin.

NOTE:
The paper must be in compliance with the guidelines for authors which is available here!

The paper should first be submitted to the editorial board in electronic form by email: bh.ekonomski.forum@gmail.com, for the purpose of verification of technical correctness and compliance with the guidelines.

Only after receiving confirmation that the paper is in accordance with the guidelines, will the process of the author’s registration with OJS begin.

ASISTENT je sistem za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa. Podržava sve aktivnosti upravljanja uređivanjem, od kreiranja stranice časopisa, preko prijavljivanja rukopisa, praćenja recenzentskog procesa, vođenja administracije i čuvanja evidencije, do donošenja konačnih uredničkih odluka i publikovanja svezaka na sopstvenoj veb stranici.

Omogućava integraciju radova u "Sistem unakrsnog referisanja" (CrossRef/DOI) i prevenciju plagijarizma (CrossCheck). Obuhvata i neke ekskluzivne automatizovane funkcije namenjene kontroli kvaliteta: dodeljivanje ključnih reči na osnovu međunarodnih tezaurusa (KwASS), oblikovanje referenci u skladu s odabranim citatnim stilom (RefFormatter) i otkrivanje izostavljenih citata u tekstu rada i u popisu referenci (CiteMatcher).

Detalji o ASISTENT-u dati su pod Info u glavnom meniju. Za puni uvid u mogućnosti ASISTENT-a neophodni su registracija i prijava.

ASISTENT-u se može pristupiti putem linka ovdje!

Editor in chief:
Almir Alihodžić

Editorial staff:

 • Rifet Đogić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Dijana Husaković, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ishak Mešić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ajla Dedić-Muratović, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Almir Alihodžić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Hasan Mahmutović, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Srđan Redžepagić, University of Sophia Antipolis, Nice, France.
 • Paola De Vincentiis, Universita Degli Studi Di Torino, Italy.
 • Boguslaw Poltorak, Faculty of Economics University of Wroclaw, Poland.
 • Ibrahim Halil EKSI, University of Gaziantep, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Gaziantep, Turkey.
 • Slavica Singer, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Ivo Mijoč, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dražen Ćućić, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dejan Šoškić, Ekonomski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu,Serbia.
 • Dejan Erić, Beogradska bankarska akademija  - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, Srbija. .
 • Ana Lalević - Filipović, Ekonomski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.

Journal secretary:
Ilma Dedić - Grabus

PUBLISHED BY:
Faculty of Economics, University of Zenica

FOR THE PUBLISHER:
Alaudin Brkić

EDITOR-IN-CHIEF:
Almir Alihodžić

EDITORIAL BOARD:

 • Dijana Husaković, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ishak Mešić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ajla Dedić-Muratović, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Almir Alihodžić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Hasan Mahmutović, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Srđan Redžepagić, University of Sophia Antipolis, Nice, France.
 • Paola De Vincentiis, Universita Degli Studi Di Torino, Italy.
 • Boguslaw Poltorak, Faculty of Economics University of Wroclaw, Poland.
 • Ibrahim Halil EKSI, University of Gaziantep, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Gaziantep, Turkey.
 • Slavica Singer, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Ivo Mijoč, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dražen Ćućić, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dejan Šoškić, Ekonomski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu,Serbia.
 • Dejan Erić, Beogradska bankarska akademija  - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, Srbija. .
 • Ana Lalević - Filipović, Ekonomski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.

SECRETARY:
Ilma Dedić - Grabus

BOSNIAN LANGUAGE EDITOR:
Indira Osmić

ENGLISH LANGUAGE EDITOR:
Jasmina Omerašević

DTP:
Nermin Ahmić

COVER DESIGN:
Nermin Ahmić

PRINTED BY:
COPY&PRINT, Zenica

EDITION:
100 copies

The journal is available at:

▪ EBSCOhost, Ipswich, USA.
▪ CEOL – Central and Eastern European Online.
▪ ROAD.
▪ BASE.
▪ PROQUEST.
▪ CITEFACTOR

Paper abstracts are avaiable on the
www.ef.unze.ba

 
 
 
 
 
 
 

Dear colleagues,

We are pleased to invite you to submit your research articles (in English) to be considered for publishing in next issue of BH Ekonomski forum journal in autumn/winter 2020.

Faculty of Economics UNZE covers publication costs. The authors are not charged any submission or publication fee.

Abstract send to these email adresses:
bh_ekonomski_forum@ef.unze.ba
bh.ekonomski.forum@gmail.com.

Important dates:
Abstract submission – 01th of November 2020 (notification to authors within two weeks)
Final paper submission – 15th of January 2021

Journal is index in: EBSCO, ProQuest, Central and Eastern European Online Library, ROAD, BASE, CiteFactor, J-Gate Indexed i ERIH PLUS. Submitted articles will be subject to a double-blind review process. Those articles passing our review will be published in the upcoming issue.

For more information on the journal please visit: http://www.ef.unze.ba/OJS/index.php/BHF.

Should you have any queries, please contact us bh_ekonomski_forum@ef.unze.ba or bh.ekonomski.forum@gmail.com.

Please feel free to circulate this message to any colleagues or contacts you think may be interested

 Guidelines For Authors

Regards,
Editorial Board
Editor-in-Chief
Dr.sc. Almir Alihodžić, Associate professor
bh_ekonomski_forum@ef.unze.ba 

The authors are not charged any submission or publication fee.

 

For Current issue click here!

The review form can be downloaded here!