Dodiplomski studij

Dodiplomski studij Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici je organizovan u skladu sa aktuelnim svjetskim principima, te se pri njegovom kreiranju vodilo računa o primjeni Bolonjske deklaracije ali i potrebama savremenog bh. društva u oblasti ekonomske teorije i prakse. Cilj je ponuditi studentima sticanje savremenih znanja iz domena ekonomije, sa diplomom koja omogućava nastavak školovanja ili ostvarivanje uspješne karijere ne samo u Bosni i Hercegovini već i bilo gdje u svijetu.

Dodiplomski studij traje četiri godine i baziran je na inoviranim nastavnim planovima i programima. Predmeti se boduju u skladu sa ECTS (European Credit Transfer System) sistemom, koji omogućava vertikalnu i horizontalnu prohodnost studenata. U tom smislu, svaka školska godina nosi 60 ECTS kreditnih bodova, gdje bi po završetku dodiplomskog studija student trebao ostvariti ukupno 240 kreditnih bodova.

Predmeti na prve dvije godine studija su zajednički za sve studente Ekonomskog fakulteta, dok su predmeti na trećoj i četvrtoj godini studija kreirani u skladu sa odabranim smjerom. Takođe, studentima je na raspolaganju i značajan broj izbornih predmeta, koji omogućavaju aktivno učešće u kreiranju studija prema vlastitim afinitetima. Po uspješnom završetku dodiplomskog studija dobija se zvanje diplomirani ekonomista.

Svakodnevne promjene u oblasti ekonomije, industrijski napredak i tehnološke inovacije, stavljaju kompleksne izazove pred obrazovanje novih ekonomista. Globalizacija zahtijeva ne samo nova znanja i vještine, već i nove sisteme vrijednosti i uvjerenja, kao i mlade astručnjake koji će biti u stanju odgovoriti na te izazove. U skladu sa uočenim trendovima u bh. ekonomiji ali i aktuelnim trendovima u svijetu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici trenutno svojim studentima nudi dva odsjeka na dodiplomskom studiju, i to:

  • Odsjek za menadžment
  • Odsjek za finansije i računovodstvo

Odsjek za menadžment omogućava usvajanje znanja i vještina iz domena osnovnih ekonomskih disciplina, a posebno onih iz područja menadžmenta i organizacije, koje će studentima omogućiti sticanje neophodnih menadžerskih znanja i vještina za uspješno upravljanje i vođenje preduzeća, banaka, ustanova u obrazovanju, kulturi, zdravstvu, sportu; javnim službama; vladinim institucijama kao i ostalim djelatnostima. Studij je kreiran tako da osposobi studente za uspješno obavljanje menadžerskih funkcija na bilo kom nivou manadžmenta.

Odsjek za finansije i računovodstvo omogućava temeljno teorijsko i praktično obrazovanje studenata iz domena računovodstva i revizije, odnosnosticanje teorijskih i praktičnih znanja koja su potrebna za obavljanje računovodstvenih i revizijskih poslova u svim poslovnim subjektima. U tom smislu, na ovom odsjeku izučavaju se osnovne računovodstvene kategorije, metode i tehnike ali i usavršavaju pojedina računovodstvena područja te stiču specijalistička znanja iz šireg područja računovodstva i revizije. Po završetku studija, studenti su osposobljeni kvalitetno odgovoriti svim izazovima računovodstvene i revizorske profesije.

Po završetku studija dobija se zvanje diplomirani ekonomista.

Prva godina
Redni broj Naziv predmeta Nastavno osoblje
I semestar: zajednički za oba odsjeka
1. Uvod u ekonomiju Prof. dr. sc. Hasan Mahmutović
Prof. dr. sc. Halid Kurtović
Alem Merdić, MA, v. asist.
2. Matematika za ekonomiste Doc. dr. sc. Adela Delalić
mr. Mirza Šikalo, asist.
mr. Adaleta Bedak-Tahirović, stručnjak iz prakse
3. Poslovno pravo Doc. dr. sc. Alaudin Brkić
Doc. dr. sc. Alaudin Brkić
Asistent izbor u toku
4. Komercijalno poznavanje robe Prof. dr. sc. Ilhan Bušatlić
Prof. dr. sc. Šefkija Botonjić
Doc. dr. sc. Nadira Bušatlić
mr. Alma Karić, v. asist.
5. Poslovni engleski i/ili
Poslovni njemački
(opciono)
Prof. dr. sc. Selma Kešetović
Prof. dr. sc. Belma Šator
Asistent izbor u toku
Harun Alić, MA, v. asist.
II semestar: zajednički za oba odsjeka
6. Ekonomika preduzeća Prof. dr. sc. Jasmin Halebić
Alem Merdić, MA, v. asist.
9. Osnove menadžmenta
Prof. dr. sc. Rifet Đogić
Esmir Husetović, MA, asist.
10. Marketing
Prof. dr. sc. Ishak Mešić
Prof. dr. sc. Nenad Brkić
Nermana Mahmić, asist.
11. Poslovna informatika
Doc. dr. sc. Faruk Unkić
Zerina Šehović, asist.
12. Tjelesni odgoj I  
Doc. dr. sc. Aleksa Stanković
dr. Behudin Bajgorić, stručnjak iz prakse
Nermin Salkanović, MA, v. asist.
Druga godina
Redni broj Naziv predmeta Nastavno osoblje
III semestar: zajednički za oba odsjeka
1. Mikroekonomija Prof. dr. sc. Jasmin Halebić
Anisa Šišić-Topalović, MA, v. asist.
2. Poslovne finansije Prof. dr. sc. Almir Alihodžić
Selma Aličković-Trako, asist.
3. Računovodstvo Prof. dr. sc. Nino Serdarević
Doc. dr. sc. Ajla Muratović-Dedić
Lamija Beganović-Uzunović, asist.
4. Organizacija Prof. dr. sc. Rifet Đogić
Esmir Husetović, MA, asist.
5. Poslovna statistika Prof. dr. sc. Emina Resić
Aldin Brajić, MA, asist.
mr. Adaleta Bedak-Tahirović, stručnjak iz prakse
IV semestar: zajednički za oba odsjeka
6. Makroekonomija Prof. dr. sc. Jasmin Halebić
Alem Merdić, MA, v. asist.
7. Ekonomska politika Prof. dr. sc. Hasan Mahmutović
Alem Merdić, MA, v. asist.
8. Javne i monetarne finansije Prof. dr. sc. Željko Rička
Dr. sc. Jasmina Džafić, v. asist.
9. Ekonomski razvoj Prof. dr. sc. Jasmin Halebić  
Prof. dr. sc. Zijad Džafić
Anisa Šišić-Topalović, MA, v. asist.
10. Finansijsko računovodstvo Doc. dr. sc. Ajla Muratović-Dedić
Prof. dr. sc. Nino Serdarević
Asistent - izbor u toku
11. Međunarodni marketing Prof. dr. sc. Ishak Mešić
Prof. dr. sc. Beriz Čivić 
Nermana Mahmić, asist.
Treća godina
Redni broj Naziv predmeta Nastavno osoblje
V semestar: zajednički za oba odsjeka
1. Kvantitativne metode u ekonomiji
 
 
2. Međunarodna ekonomija Prof. dr. sc. Hasan Mahmutović
 
3. Spoljnotrgovinsko poslovanje Prof. dr. sc. Ishak Mešić
 
4. Poduzetništvo Prof. dr. sc. Dijana Husaković
 
5. Finansijski menadžment
Prof. dr. sc. Nedžad Polić
 


Odsjek: Menadžment preduzeća

Redni broj Naziv predmeta Nastavno osoblje
VI semestar
6. Organizacijsko ponašanje Doc. dr. sc. Dženan Kulović
Prof. dr. sc. Dijana Husaković
 
7. Menadžment ljudskih resursa Doc. dr. sc. Dženan Kulović
 
8. Korporativni menadžment Prof. dr. sc. Rifet Đogić
 
9. Marketing menadžment Prof. dr. sc. Ishak Mešić
 
10. Poslovno odlučivanje Doc. dr. sc. Dženan Kulović
 


Odsjek: Računovodstveni i revizijski menadžment

Redni broj Naziv predmeta Nastavno osoblje
VI semestar
6. Troškovno računovodstvo Prof. dr. sc. Nino Serdarević
 
7. Menadžersko računovodstvo Prof. dr. sc. Nino Serdarević
 
8. Eksterna revizija   Prof. dr. sc. Nino Serdarević
 
9. Teorija i analiza bilansa Prof. dr. sc. Almir Alihodžić
 
10. Finansijski Kontroling Prof. dr. sc. Nedžad Polić
 
Četvrta godina

Odsjek: Menadžment preduzeća

Redni broj Naziv predmeta Nastavno osoblje
VII semestar
1. Planiranje i analiza poslovanja Doc. dr. sc. Dženan Kulović
 
2. Strateški menadžment Prof. dr. sc. Dijana Husaković
 
3. Krizni menadžment Doc. dr. sc. Dženan Kulović
 
4. Obavezni predmet I sa liste zajedničkih predmeta  
 
5. Obavezni predmet II sa liste smjerskih predmeta  
 
VIII semestar
5. Projektni menadžment Prof. dr. sc. Rifet Đogić
 
6. Društvena odgovornost preduzeća Prof. dr. sc. Dijana Husaković
 
7. Međunarodni menadžment Prof. dr. sc. Dijana Husaković
 
8. Obavezni predmet III sa liste smjerskih predmeta  
 
9. Obavezni predmet IV sa liste smjerskih predmeta  
 
10. Diplomski rad    


Odsjek: Računovodstveni i revizijski menadžment

Redni broj Naziv predmeta Nastavno osoblje
VII semestar
1. Planiranje i analiza poslovanja Doc. dr. sc. Dženan Kulović
 
2. Finansijska i aktuarska matematika Prof. dr. sc. Almir Alihodžić
 
3. Finansijska tržišta i institucije Prof. dr. sc. Nedžad Polić
 
4. Obavezni predmet I sa liste zajedničkih predmeta  
 
5. Obavezni predmet II sa liste smjerskih predmeta  
 
VIII semestar
5. Finansijsko izvještavanje Prof. dr. sc. Nino Serdarević
 
6. Vrednovanje preduzeća Prof. dr. sc. Almir Alihodžić
 
7. Bankarstvo Prof. dr. sc. Željko Rička
 
8. Obavezni predmet III sa liste smjerskih predmeta  
 
9. Obavezni predmet IV sa liste smjerskih predmeta  
 
10. Diplomski rad    
 

Diplomski rad je u pisanoj formi obrađen problem iz studijske oblasti fakulteta, odnosno odsjeka na kojem student studira, o temi koju student bira nakon ovjere zimskog semestra završne godine studija. Način izbora teme, izrade i odbrane diplomskog rada, reguliše se procedurom, odnosno, odgovarajućim opštim aktom kojeg donosi Senat.

 Procedura za prijavu, odobrenje teme, izradu i odbranu diplomskog rada

Student je dužan prijaviti temu diplomskog rada do kraja zimskog semestra tekuće akademske godine. Prilikom prijave teme diplomskog rada potrebno je popuniti i dostaviti sljedeće formulare:

 Prijava za diplomski rad

Student je dužan prilikom izrade diplomskog rada pridržavati se odgovarajućeg uputstva usvojenog od strane Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta.

 Pravilnik o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada Univerziteta u Zenici

U toku procedure prijave i izrade diplomskog rada student ima pravo predati zahtjev za promjenu mentora uz navođenje razloga. Ovo pravo student može koristiti samo jedanput.

 Zahtjev za promjenu mentora

Studenti koji su okončali proces izrade diplomskog rada su dužni u Studentsku službu dostaviti:

 Izvještaj mentora o diplomskom radu

  • Četiri primjerka ukoričenog diplomskog rada (spiralni uvez nije dozvoljen)

 Dokaze o izvršenoj uplati troškova za diplomski rad

Za generacije studenata upisane od 2005/06. do 2012/13. akademske godine korišten je nastavni plan i program donešen prilikom osnivanjem Fakulteta.

 Nastavni plan i program-2005/06.

Prateći savremene trendove i naučna dostignuća u oblasti ekonomskih nauka od akademske godine 2012/2013. na snazi je inovirani i unaprijeđeni nastavni plan. Time se nastoji doprinijeti podizanju kvaliteta obrazovanja, internacionalizaciji studija i akreditaciji diploma.

 Nastavni plan i program - 2012/13.

Statut UNZE predviđa redovne izmjene nastavnih planova i programa, ne prije četiri godine (član 183.). U skladu s tim Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici (UNZE)
imenovalo je Radnu grupu za pripremu prijedloga izmjena nastavnog plana i programa.

Nastavni plan i program 2018/2019.