Dodiplomski studij

Dodiplomski studij Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici je organizovan u skladu sa aktuelnim svjetskim principima, te se pri njegovom kreiranju vodilo računa o primjeni Bolonjske deklaracije ali i potrebama savremenog bh. društva u oblasti ekonomske teorije i prakse. Cilj je ponuditi studentima sticanje savremenih znanja iz domena ekonomije, sa diplomom koja omogućava nastavak školovanja ili ostvarivanje uspješne karijere ne samo u Bosni i Hercegovini već i bilo gdje u svijetu.

Dodiplomski studij traje četiri godine i baziran je na inoviranim nastavnim planovima i programima. Predmeti se boduju u skladu sa ECTS (European Credit Transfer System) sistemom, koji omogućava vertikalnu i horizontalnu prohodnost studenata. U tom smislu, svaka školska godina nosi 60 ECTS kreditnih bodova, gdje bi po završetku dodiplomskog studija student trebao ostvariti ukupno 240 kreditnih bodova.

Predmeti na prve dvije godine studija su zajednički za sve studente Ekonomskog fakulteta, dok su predmeti na trećoj i četvrtoj godini studija kreirani u skladu sa odabranim smjerom. Takođe, studentima je na raspolaganju i značajan broj izbornih predmeta, koji omogućavaju aktivno učešće u kreiranju studija prema vlastitim afinitetima. Po uspješnom završetku dodiplomskog studija dobija se zvanje diplomirani ekonomista.

Svakodnevne promjene u oblasti ekonomije, industrijski napredak i tehnološke inovacije, stavljaju kompleksne izazove pred obrazovanje novih ekonomista. Globalizacija zahtijeva ne samo nova znanja i vještine, već i nove sisteme vrijednosti i uvjerenja, kao i mlade astručnjake koji će biti u stanju odgovoriti na te izazove. U skladu sa uočenim trendovima u bh. ekonomiji ali i aktuelnim trendovima u svijetu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici trenutno svojim studentima nudi dva odsjeka na dodiplomskom studiju, i to:

  • Odsjek za menadžment
  • Odsjek za finansije i računovodstvo

Odsjek za menadžment omogućava usvajanje znanja i vještina iz domena osnovnih ekonomskih disciplina, a posebno onih iz područja menadžmenta i organizacije, koje će studentima omogućiti sticanje neophodnih menadžerskih znanja i vještina za uspješno upravljanje i vođenje preduzeća, banaka, ustanova u obrazovanju, kulturi, zdravstvu, sportu; javnim službama; vladinim institucijama kao i ostalim djelatnostima. Studij je kreiran tako da osposobi studente za uspješno obavljanje menadžerskih funkcija na bilo kom nivou manadžmenta.

Odsjek za finansije i računovodstvo omogućava temeljno teorijsko i praktično obrazovanje studenata iz domena računovodstva i revizije, odnosnosticanje teorijskih i praktičnih znanja koja su potrebna za obavljanje računovodstvenih i revizijskih poslova u svim poslovnim subjektima. U tom smislu, na ovom odsjeku izučavaju se osnovne računovodstvene kategorije, metode i tehnike ali i usavršavaju pojedina računovodstvena područja te stiču specijalistička znanja iz šireg područja računovodstva i revizije. Po završetku studija, studenti su osposobljeni kvalitetno odgovoriti svim izazovima računovodstvene i revizorske profesije.

Po završetku studija dobija se zvanje diplomirani ekonomista.

Prva godina
Redni broj Naziv predmeta Nastavno osoblje
I semestar: zajednički za oba odsjeka
1. Uvod u ekonomiju Prof. dr. Hasan Mahmutović
Alem Merdić, asistent
2. Matematika za ekonomiste  
 
3. Poslovno pravo Doc. dr. Alaudin Brkić
 
4. Komercijalno poznavanje robe Prof. dr. Ilhan bušatlić
Prof. dr. Šefkija Botonjić
5. Poslovni engleski i/ili
Poslovni njemački
(opciono)
Prof. dr. Nebojša Vasić
Prof. dr. Memnuna Hasanica
II semestar: zajednički za oba odsjeka
6. Ekonomika preduzeća Prof. dr. Jasmin Halebić
Anisa Šišić – Topalović, asistent
9. Osnove menadžmenta
Prof.dr. Rifet Đogić

10. Marketing
Prof. dr. Ishak Mešić

Nermana Mahmić, asistent
11. Poslovna informatika
 
 
12. Tjelesni odgoj I Doc.dr. Aleksa Stanković

Druga godina
Redni broj Naziv predmeta Nastavno osoblje
III semestar: zajednički za oba odsjeka
1. Mikroekonomija V. prof.dr. Jasmin Halebić
Anisa Šišić – Topalović, asistent
2. Makroekonomija V. prof.dr. Jasmin Halebić
Anisa Šišić – Topalović, asistent
3. Računovodstvo V. prof.dr. Nino Serdarević
Ajla Muratović, viši asistent
4. Marketing R. prof.dr. Ishak Mešić
Saliha Čabro-Arnautović,asistent
5. Matematske metode u ekonomiji Doc. dr. Hermina Alajbegovic
Tarik Baždalić, asistent
Emin Bešo, asistent
IV semestar: zajednički za oba odsjeka
6. Ekonomska politika V. prof.dr. Hasan Mahmutović
Dr.sc. Sead Talović
Alem Merdić, asistent
7. Ekonomski razvoj V. prof.dr. Ismar Alagić
R. prof.dr. Kadrija Hodžić
Alem Merdić, asistent
8. Finansije V. prof.dr. Željko Rička
Jasmina Džafić, viši asistent
9. Finansijsko računovodstvo V. prof.dr. Nino Serdarević
Ajla Muratović, viši asistent
10. Međunarodni marketing R. prof.dr. Ishak Mešić
Saliha Čabro-Arnautović, asistent
Treća godina

Odsjek: Menadžment preduzeća

Redni broj Naziv predmeta Nastavno osoblje
V semestar: zajednički za oba odsjeka
1. Međunarodna ekonomija R. prof.dr. Kadrija Hodžić
V. prof.dr. Hasan Mahmutović
Alem Merdić, asistent
2. Poslovne finansije V. prof.dr. Almir Alihodžić
Jasmina Džafić, viši asistent
3. Spoljnotrgovinsko poslovanje R. prof.dr. Ishak Mešić
Saliha Čabro-Arnautović, asistent
4. Poduzetništvo Doc.dr. Dijana Husaković
Harun Kahvedžić, viši asistent
5. Poslovno pravo Doc.dr. Alaudin Brkić
Dženana Radončić, viši asistent
VI semestar
6. Menadžment malih i srednjih preduzeća Doc. dr. Dijana Husaković
Harun Kahvedžić, viši asistent
7. Upravljanje kvalitetom V. prof. dr. Elvir Čizmić
R. prof. dr. Mugdin Pašić
Ass. izbor u toku
8. Upravljanje ljudskim resursima R. prof. dr. Aziz Šunje
Doc. dr. Dženan Kulović
9. Korporativno upravljanje R. prof.dr. Rifet Đogić
Ass. Izbor u toku
10. Marketing menadžment R. prof.dr. Ishak Mešić
Saliha Čabro-Arnautović, asistent


Odsjek: Računovodstveni i revizijski menadžment

Redni broj Naziv predmeta Nastavno osoblje
V semestar: zajednički za oba odsjeka
1. Međunarodna ekonomija R. prof.dr. Kadrija Hodžić
V. prof.dr. Hasan Mahmutović
Alem Merdić, asistent
2. Poslovne finansije V. prof.dr. Almir Alihodžić
Jasmina Džafić, viši asistent
3. Spoljnotrgovinsko poslovanje R. prof.dr. Ishak Mešić
Saliha Čabro-Arnautović, asistent
4. Poduzetništvo Doc.dr. Dijana Husaković
Harun Kahvedžić, viši asistent
5. Poslovno pravo Doc.dr. Alaudin Brkić
Dženana Radončić, viši asistent
VI semestar
6. Troškovno računovodstvo V. prof.dr. Sado Puškarević
Ajla Muratović, viši asistent
7. Menadžersko računovodstvo V. prof.dr. Nino Serdarević
Ajla Muratović, viši asistent
8. Eksterna revizija   V. prof.dr. Nino Serdarević
Ajla Muratović, viši asistent
9. Teorija i analiza bilansa V. prof.dr. Almir Alihodžić
Jasmina Džafić, viši asistent
10. Kontroling V. prof.dr. Nedžad Polić
Jasmina Džafić, viši asistent
Četvrta godina

Odsjek: Menadžment preduzeća

Redni broj Naziv predmeta Nastavno osoblje
VII semestar
1. Poslovno odlučivanje R. prof.dr. Aziz Šunje
Doc. dr. Dženan Kulović
Harun Kahvedžić, viši asistent
2. Strateški menadžment Doc.dr. Dijana Husaković
Emir Skopljak, asistent
3. Upravljanje poslovnim rizicima v. prof. dr. Goran Radivojac
Dino Arnaut, viši asistent
4. Teorija i praksa liderstva r. prof. dr. Jovo Ateljević
Dino Arnaut, viši asistent
VIII semestar
5. Upravljanje projektima R. prof. dr. Rifet Đogić
Dženan Kulović, viši asistent
6. Međunarodni menadžment Doc.dr. Dijana Husaković
Izbor u toku
7. Društvena odgovornost preduzeća V. prof.dr.Adisa Delić
Doc. dr. Dijana Husaković
Harun Kahvedžić, viši asistent
8. Marketing u trgovini Doc.dr. Beriz Čivić
Inela Karić, asistent


Odsjek: Računovodstveni i revizijski menadžment

Redni broj Naziv predmeta Nastavno osoblje
VII semestar
1. Finansijski menadžment V. prof.dr. Nedžad Polić
Jasmina Džafić, viši asistent
2. Bankarstvo V. prof.dr. Željko Rička
Jasmina Džafić, viši asistent
3. Računovodstvo neprofitnih organizacija V. prof.dr. Sado Puškarević
Ajla Muratović, viši asistent
4. Međunarodno računovodstvo doc. dr. Ševala Isaković-Kaplan
Ajla Muratović, viši asistent
VIII semestar
5. Finansijsko izvještavanje V. prof.dr. Nino Serdarević
Ajla Muratović, viši asistent
6. Vrednovanje preduzeća V. prof.dr. Almir Alihodžić
Jasmina Džafić, viši asistent
7. Poslovna Etika Doc.dr. Bernard Harbaš
V. prof.dr. Spahija Kozlić
Doc.dr. Bernard Harbaš
V. prof.dr. Spahija Kozlić
8. Marketing u trgovini Doc.dr. Beriz Čivić
Inela Karić, asistent
10. Diplomski rad    
 

Diplomski rad je u pisanoj formi obrađen problem iz studijske oblasti fakulteta, odnosno odsjeka na kojem student studira, o temi koju student bira nakon ovjere zimskog semestra završne godine studija. Način izbora teme, izrade i odbrane diplomskog rada, reguliše se procedurom, odnosno, odgovarajućim opštim aktom kojeg donosi Senat.

 Procedura za prijavu, odobrenje teme, izradu i odbranu diplomskog rada

Student je dužan prijaviti temu diplomskog rada do kraja zimskog semestra tekuće akademske godine. Prilikom prijave teme diplomskog rada potrebno je popuniti i dostaviti sljedeće formulare:

 Prijava za diplomski rad

Student je dužan prilikom izrade diplomskog rada pridržavati se odgovarajućeg uputstva usvojenog od strane Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta.

 Pravilnik o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada Univerziteta u Zenici

U toku procedure prijave i izrade diplomskog rada student ima pravo predati zahtjev za promjenu mentora uz navođenje razloga. Ovo pravo student može koristiti samo jedanput.

 Zahtjev za promjenu mentora

Studenti koji su okončali proces izrade diplomskog rada su dužni u Studentsku službu dostaviti:

 Izvještaj mentora o diplomskom radu

  • Četiri primjerka ukoričenog diplomskog rada (spiralni uvez nije dozvoljen)

 Dokaze o izvršenoj uplati troškova za diplomski rad

Za generacije studenata upisane od 2005/06. do 2012/13. akademske godine korišten je nastavni plan i program donešen prilikom osnivanjem Fakulteta.

 Nastavni plan i program-2005/06.

Prateći savremene trendove i naučna dostignuća u oblasti ekonomskih nauka od akademske godine 2012/2013. na snazi je inovirani i unaprijeđeni nastavni plan. Time se nastoji doprinijeti podizanju kvaliteta obrazovanja, internacionalizaciji studija i akreditaciji diploma.

 Nastavni plan i program - 2012/13.

Statut UNZE predviđa redovne izmjene nastavnih planova i programa, ne prije četiri godine (član 183.). U skladu s tim Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici (UNZE)
imenovalo je Radnu grupu za pripremu prijedloga izmjena nastavnog plana i programa.

Nastavni plan i program 2018/2019.