Informacije

Upis u prvu godinu I ciklusa studija vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje Senat Univerziteta u Zenci, za onaj broj mjesta na koji je Vlada Kantona dala prethodnu saglasnost.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom.

Rangiranje kandidata za upis se vrši na osnovu općeg uspjeha i pojedinačnog uspjeha iz predmeta Matematika i BHS jezika, a koje je kandidat ostvario u srednjoj četverogodišnjoj školi. Prijemnog ispita nema.

Upis u prvu godinu II ciklusa studija vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje Senat Univerziteta u Zenci, za onaj broj mjesta na koji je Vlada Kantona dala prethodnu saglasnost.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su okončali I (prvi) ciklus studija iz oblasti ekonomskih nauka u četverogodišnjem trajanju i stekli 240 ECTS bodova. Na odsjek Menadžment preduzeća mogu se prijaviti i kandidati koji su završili I ciklus studija drugih fakulteta, koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, ako imaju položene predmete, kako slijedi: Ekonomika preduzeća, Marketing i Menadžment, a u slučaju da nemaju položene navedene predmete, isti su u obavezi položiti do kraja prvog semestra II (drugog) ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Prednost pri prijemu imaju kandidati koji su stekli diplomu I ciklusa studija iz oblasti ekonomskih nauka.

Rangiranje kandidata za upis se vrši na osnovu uspjeha ostvarenog na I ciklusu studija. Prednost prilikom upisa imaju kandidati sa većom prosječnom ocjenom ostvarenom na I ciklusu studija.

Primjeri uplatnica za uplatu školarine i upisnog materijala
Informacijski paket o uslovima studiranja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici usklađen sa elementima Bolonjskog procesa i sistema studijskih bodova - ECTS