Interna evaluacija

U okviru djelatnosti Odbora za kvalitet na kraju svake kalendarske godine vrši se detaljna analiza stanja na fakultetu, čiji je produkt dokument pod nazivom „Interna evaluacija stanja“. Ovaj dokument predstavlja ukupan pregled svih elemenata rada Ekonomskog fakulteta u Zenici (naučno-istraživački, nastavni, finansijski, aktivnosti studenata, saradnja sa zajednicom, mobilnost nastavnog osoblja i studenata itd. ).

U izradi interne evaluacije učestvuje tim koji za tu priliku određuje Naučno-nastavno vijeće. „Interna evaluacija stanja“ se može dobiti na uvid u biblioteci Ekonomskog fakulteta.