Menadžment

Rb Predmet Šifra Fakultet Ciklus Godina Semestar Status P/V ECTS
1. Menadžment     I 1 I O 60/30 7
2. Organizacija     I 1 II O 60/30 7
3. Menadžment malih i srednjih preduzeća     I 3 VI O 60/45 8
4. Poduzetništvo     I 3 V O 60/30 7
5. Korporativno upravljanje     I 3 VI O 60/30 6
6. Upravljanje ljudskim resursima     I 3 VI O 60/45 6
7. Upravljanje kvalitetom     I 3 VI O 60/30 6
8. Poslovno odlučivanje     I 4 VII O 60/45 8
9. Upravljanje poslovnim rizicima     I 4 VII O 60/30 7
10. Upravljanje projektima     I 4 VII O 60/30 7
11. Teorija i praksa liderstva     I 4 VII O 60/30 7
12. Strateški menadžment     I 4 VII O 60/45 8
13. Društvena odgovornost preduzeća           I 60/30 7
14. Poduzetnički menadžment     II   I O 60 7
15. Poslovna strategija     II   I O 60 7
16. Strateške alijanse     II   I O 60 7
17. Konkurentnost preduzeća     II   II O 60 7
18. Menadžment zasnovan na vrijednosti     II   I I    
19. Krizni menadžment     II   II I    
20. Savremeni koncept menadžmenta     II   II I