Kompetencije

Uvidjevši važnost povezivanja sa tržištem rada, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici je prvi izvršio kreiranje i modifikovanje nastavnog plana i programa baziranog na kompetencijama koje student stiče tokom procesa studiranja. Cilj je da kompetencije kao sklop znanja, vještina i sposobnosti budu rezultat osmišljenih i realizovanih nastavnih planova i programa, a ne plod slučajnosti. Student će u okviru aktivnosti koje iz toga proizilaze sticati one kompetencije sukladno zahtjevima tržišta rada sa ciljem omogućavanja bržeg i efikasnijeg zapošljavanja.

Prilikom određivanja kompetencija korištene su preporuke Okvira za visokoškolske kvalifikacije u BiH koji je rađen na osnovu Kvalifikacijskog okvira evropskog prostora visokog obrazovanja koji kompetencije definiše kao sposobnost primjene znanja, vještina i personalnih, socijalnih i metodoloških sposobnosti, na radnom mjestu ili tokom učenja, kao i u privatnom i profesionalnom razvoju. Za svaki predmet u nastavnom planu i programu dodijeljene su kompetencije koje student mora steći tokom procesa učenja. Kao posljedica toga, broj dodijeljenih kompetencija mora biti manji od broja sadržaja i aktivnosti učenja.

Studiranjem na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici student stiče osnovu za izučavanje generičkih (općih) i specifičnih (posebnih) kompetencija. Nastavni plan i program je osmišljen tako da studenti slušajući zajedničke predmete u toku prve i druge godine studiranja stiču generičke (opće) kompetencije koje su propisane za te predmete. Usmjerenjem na jedan od dva ponuđena smjera, student stiče specifične (posebne) kompetencije. Svakom nastavniku na predmetu (kursu) povjereno je da razvije kompetencije, tako da cijeli stepen garantuje kompenziranu i dovoljnu obradu različitih kompetencija. Na osnovu toga je formirana lista generičkih i specifičnih kompetencija:

 • Upravljati prodajom
 • Istraživati tržište
 • Upravljati promotivnim aktivnostima
 • Planirati i upravljati spoljnotrgovinskim poslovima
 • Ocjenjivati rentabilnost poslovanja preduzeća
 • Ocjenjivati efikasnost poslovanja preduzeća
 • Ocjenjivati produktivnost poslovanja preduzeća
 • Analizirati makroekonomske tokove
 • Aplikativna primjena poreznih i finansijskih propisa
 • Procesni pristup analiziranju poslovnih procesa
 • Aplikativna primjena finansijskih obračuna
 • Analitičnost pri bilježenju operacija i finansijsko izvještavanje
 • Biti u stanju uspješno voditi i projektovati organizacijske sisteme
 • Analizirati okruženje preduzeća i kontinuirano mu se prilagođavati
 • Biti u stanju razvijati koncept totalnog upravljanja kvalitetom
 • Biti u stanju restrukturirati preduzeće i rješavati krizne poremećaje

Lista kompetencija je formirana sa najvećom mogućom jasnoćom, kako bi vodila i predavača i studenta. Prilikom sastavljanja liste kompetencija sistematski su korišteni glagoli u infinitvu radi nedvosmislenog ukazivanja na ono što student mora biti sposoban da radi. Nakon što je utvrđena lista kompetencije, na red dolazi definisanje aktivnosti učenja, povezanih s određenim sadržajima predmeta, koji će biti izloženi i predloženi studentima na početku izvođenja predavanja i vježbi iz datog predmeta, tako da oni razvijaju svaku od kompetencija koje su navedene.