Osiguranje kvaliteta

Kvalitet u obrazovanju je jedan od osnovnih elemenata Bolonjske deklaracije. Osiguranje kvaliteta podrazumijeva uvođenje i primjenu standarda i normativa u obrazovnom procesu. Prateći osnovne zahtjeve Bolonjske deklaracije, Univerzitet u Zenici je 2006. godine formirao Odbor za kvalitet kojeg čine: menadžer za kvalitet Univerziteta u Zenici, prorektori, generalni sekretar Univerziteta, šef Univerzitetske biblioteke, menadžeri fakultetskih odbora za kvalitet, predstavnik vanjskih korisnika i tri predstavnika Unije studenata. Osnovni cilj univerzitetskog Odbora za kvalitet je osiguranje, upravljanje i unapređenje obrazovnog procesa. Neke od osnovnih djelatnosti Odbora za kvalitet su: primjena procedura, vrednovanje naučno-nastavnog procesa, rada biblioteke i administracije, izrada Godišnjeg izvještaja itd.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici od 2006. godine postoji Odbor za kvalitet. Neke od osnovnih djelatnosti Odbora za kvalitet na Ekonomskom fakultetu su: evaluacija nastavnog procesa, podnošenje godišnjih izvještaja, primjena standarda i normativa u naučno-nastavnom procesu itd.

Odbor za kvalitet na Ekonomskom fakultetu čine slijedeći članovi:

  1. V. ass. mr. Jasmina Džafić, menadžer za kavlitet EFUNZE,
  2. Doc. dr. sc. Ajla Muratović – Dedić, predstavnik menadžmenta,
  3. V. prof. dr. sc. Nedžad Polić, predstavnik nastavnog osoblja,
  4. Senada Fajković, predstavnik bibliotečkog osoblja,
  5. Benjamin Agić, predstavnik administrativnog osoblja,
  6. Šeherzada Šakić, predstavnik studenata,
  7. Amina Đerahović, predstavnik studenata

 Standardi i normativi ZDK 2013

 Smjernice uz kriterije za akreditaciju vsu

 Pravilnik o sistemu osiguranja kvaliteta UNZE

 Odluka o standardma i normativima za oblast visokog obrazovanja

 Odluka o normama