Studijski programi

Svakodnevne promjene u oblasti ekonomije, industrijski napredak i tehnološke inovacije, stavljaju kompleksne izazove pred obrazovanje novih ekonomista. Globalizacija zahtijeva ne samo nova znanja i vještine, već i nove sisteme vrijednosti i uvjerenja, kao i mlade astručnjake koji će biti u stanju odgovoriti na te izazove. U skladu sa uočenim trendovima u bh. ekonomiji ali i aktuelnim trendovima u svijetu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici trenutno svojim studentima nudi dva odsjeka na dodiplomskom studiju, i to:

  • Odsjek za menadžment
  • Odsjek za finansije i računovodstvo

Odsjek za menadžment omogućava usvajanje znanja i vještina iz domena osnovnih ekonomskih disciplina, a posebno onih iz područja menadžmenta i organizacije, koje će studentima omogućiti sticanje neophodnih menadžerskih znanja i vještina za uspješno upravljanje i vođenje preduzeća, banaka, ustanova u obrazovanju, kulturi, zdravstvu, sportu; javnim službama; vladinim institucijama kao i ostalim djelatnostima. Studij je kreiran tako da osposobi studente za uspješno obavljanje menadžerskih funkcija na bilo kom nivou manadžmenta.

Odsjek za finansije i računovodstvo omogućava temeljno teorijsko i praktično obrazovanje studenata iz domena računovodstva i revizije, odnosnosticanje teorijskih i praktičnih znanja koja su potrebna za obavljanje računovodstvenih i revizijskih poslova u svim poslovnim subjektima. U tom smislu, na ovom odsjeku izučavaju se osnovne računovodstvene kategorije, metode i tehnike ali i usavršavaju pojedina računovodstvena područja te stiču specijalistička znanja iz šireg područja računovodstva i revizije. Po završetku studija, studenti su osposobljeni kvalitetno odgovoriti svim izazovima računovodstvene i revizorske profesije.

Po završetku studija dobija se zvanje diplomirani ekonomista.

Drugi ciklus studija organizuje se i izvodi prema utvrđenim studijskim programima za određene studijske odsjeke. Studijski programi su koncipirani u skladu sa postojećim usmjerenjima i naučnim oblastima koje se izučavaju na prvom ciklusu studija.

Studij „Menadžment preduzeća” je namijenjen onima koji žele kombinovati analitička znanja iz ekonomije i businessa sa praktičnim znanjima i vještinama menadžmenata. Rezultat ovog studija treba da budu ne samo budući menadžeri već i tzv. poslovni analitičari (business analysts) sa odličnim poznavanjem logike odvijanja poslovnih procesa. Ovaj program pruža najprije osnovna znanja iz ekonomije, biznisa i menadžmenta, a zatim osigurava menadžerska znanja i alate u pojedinim područjima kao što su: marketing menadžment, operacijski menadžment, informacijski menadžment itd. Pored navedenih znanja, budući menadžeri se kroz kvantitativne predmete obrazuju za korištenje analitičkih metoda i tehnika u savremenom upravljanju.

Studij „Računovodstveni i revizijski menadžment” je namijenjen onima koji žele kombinovati analitička znanja iz ekonomije i businessa sa praktičnim znanjima i vještinama koje se izučavaju računovodstvom. Rezultat ovog studija treba da budu ne samo budući računovođe već i tzv. poslovni analitičari (business analysts) sa odličnim poznavanjem logike odvijanja poslovnih procesa i analize finansijskih izvještaja što im omogućuje prikupljanje informacija za donošenje poslovnih odluka. Ovaj program pruža najprije osnovna znanja iz ekonomije, biznisa i menadžmenta, a zatim osigurava računovodstvena i revizijska znanja i alate u pojedinim područjima kao što su: interna revizija, finansijsko izvještavanje, računovodstvo troškova itd.

Studij „Lokalni ekonomski razvoj i politika“ je namijenjen onima koji žele da steknu potrebna znanja i profesionalne kompetencije u kreiranju razvojnih dokumenata lokalnih zajednica, te samostalnom obavljanju poslovnih analiza i istraživačkih procesa u privatnom i javnom sektoru. Budući magistri ekonomije nakon okončanja studijskog programa „Lokalni ekonomski razvoj i politika“, će biti osposobljeni da odgovore na predstojeće izazove u nekim usko specijaliziranim područjima od vitalnog interesa za razvoj lokalnih ekonomskih politika i upravljanja procesima planiranja različitim razvojnim projekata u privatnom sektoru, kao što su ekonomska analiza, ekonomsko istraživanje, izrada strateških dokumenata za održivi rast i razvoj, odnosno upravljanja procesima razvoja elemenata poduzetničke infrastrukture i sprovođenja niza neophodnih institucionalnih reformi u zemljama u tranziciji.

Studij „Poslovne i javne finansije“ je namijenjen onima koji žele da unaprijede stečena znanja i vještine u rješavanja konkretnih problema iz područja poslovnih i javnih finansija u zemljama u tranziciji. Studijski program je struktuiran s ciljem pokrivanja više disciplina iz naučne oblasti finansija, kao što su: bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju, javne finansije i budžetiranje, finansijsko planiranje, analiza i kontrola i modeli u finansijskom menadžmentu. Budući magistri ekonomije nakon okončanja studijskog programa „Poslovne i javne finansije“, će biti osposobljeni za obavljanje poslova: finansijske analize, finansijskih ulaganja, upravljanja rizicima, kreiranja i izvršavanja budžeta, procjene efektivnosti, efikasnosti i ekonomičnosti javnog finansiranja, procjene efekata budžetskih politika, finansijskog upravljanja u javnom sektoru, procjene vrijednosti preduzeća, upravljanja investicijama i upravljanja poslovnom aktivom i obavezama preduzeća.

Osnovni cilj navedenih studijska programa osim naučnog i stručnog obrazovanja magistara ekonomije iz definiranih područja je orijentiran i na nastavak daljih akademskih istraživanja u okviru doktorskih studija po bolonjskom modelu (proces uspostave doktorskog studija je u toku).