DRUŠTVENI MEDIJI U FUNKCIJI USPJEŠNOG MARKETINGA

Main Article Content

Nenad Brkić, PhD
Faruk Unkić, PhD
Lejla Spirjan, BA

Abstract

Svakodnevno smo u prilici da slušamo izraze poput: facebook, twiter, youtube,
linkedIn, blog, vlog, linklog, photoblog, artlog, podcast, forum, bulletin board,
wiki. Svi ovi izrazi se mogu svrstati pod jedan izraz: društveni mediji. Svaka
društvena i tehnološka promjena predstavlja izazov marketarima da u okviru tih
promjena nađu svoje mjesto. Tako i društveni mediji pružaju priliku
kompanijama da iskoriste njihove potencijale u svrhu provođenja marketinških
aktivnosti. Koristeći interpersonalne komunikacije putem društvenih mreža
moguće je ostvariti značajne marketinške aktivnosti, kroz ostvarivanje direktnog
kontakta sa klijentima, stvaranja interesnih grupa, kao i korištenje masovnog
oglašavanja koristeći mrežne resurse društvenih medija koji stoje na na
raspolaganju.
Cilj ovog rada je da se sagleda poznavanje i primjena društvenih medija u
kompanijama u Bosni i Hercegovini.
Predmet istraživanja je pitanje koliko su društveni mediji prodrli u poslovni
svijet, da li su prihvaćeni od strane kompanija, ustanova i drugih organizacija,
te da li ih koriste i šta misle o njima. Istraživanje je provedeno metodom
pismenog anketiranja na uzorku od 50 najuspješnijih kompanija u Bosni i
Hercegovini po prihodu u 2009. godini.
Rezultati istraživanja pokazuju velik interes anketiranih kompanija za aktivno
sudjelovanje u društvenim medijima i njihovo praćenje.


Može se zaključiti da su društveni mediji ušli u najveće kompanije u Bosni i
Hercegovini. To su kompanije koje shvataju da tržište svoje komunikacije
prebacuje na internet i da se poslovni svijet tome mora priključiti.

Article Details

Section
Articles