KOMPARACIJA RAZVOJA TRGOVINE BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE

Main Article Content

Diana Babić, MA
Lordan Iličić, MA

Abstract

Trgovinski sektor predstavlja važnu privrednu granu čije stanje i razvoj
reflektuje razvoj i stanje privrede u cjelini.
Trgovina u Bosni i Hercegovini, bez obzira na specifičnosti marketing okruženja
u kojem posluje, je u snažnoj korelaciji sa trendovima trgovine Evropske unije.
Stoga je primarni cilj ovog članka istražiti osnovne indikatore stanja i razvoja
trgovačkog sektora u Bosni i Hercegovini, te ih komparirati sa stanjem i
razvojem trgovačkog sektora Evropske unije.
Potom, istraživanje treba da ukaže na trendove koncentracije trgovine i trendove
transformacije trgovinskih formata u našoj zemlji, te na činjenicu da prisustvo
regionalnih i globalnih trgovačkih kompanija i maloprodajnih trgovačkih lanaca
značajno doprinose istim.
Rezultati navedenih istraživanja ukazuju da osnovni indikatori za trgovački
sektor u Bosni i Hercegovini nisu dosegli parametre trgovačkog sektora
Evropske unije, ali se, postepeno, kreću u pravcu optimizacije i približavanja
standardima trgovine Evropske unije.

Article Details

Section
Articles