PORESKI PODSTICAJI U FUNKCIJI RAZVOJA PODUZETNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Main Article Content

Bahrija Umihanić, PhD
Munevera Dedić, MA

Abstract

Sažetak
Da bi uslovi za poduzetničko djelovanje bili povoljni i da bi se na taj način
pokrenuo privredni razvoj i osigurala nova radna mjesta, potrebno je dio
porezima prikupljenih sredstava usmjeriti u razvoj poduzetništva. Rad je imao za
cilj istražiti oblike poreskih podsticaja koje država može pružiti preduzećima u
cilju unapređenja poreske pozicije poduzetnika, a samim tim i rasta
poduzetničke aktivnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima. Rezultati
istraživanja pokazuju u svim zemljama, razvijenim i onima u tranziciji, mali i
srednji poduzetnici imaju naklonost države kroz neke od oblika poreskih
podsticaja. Poreski podsticaji ili poreska oslobađanja koja se primjenjuju u Bosni
i Hercegovini su podsticaji ili poreska oslobađanja kod plaćanja PDV-a, akcize,
carine, poreza na dobit, poreza na dohodak fizičkih lica i poreza na imovinu.

Article Details

Section
Articles