VAŽEĆI PROPISI OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U EVROPSKOJ UNIJI I ANALIZA SOLVENTNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI SA ASPEKTA GARANTNOG FONDA

Main Article Content

Edin Taso, MA

Abstract

ostalo osigurati i bolja povezanost strukture kapitala i profila rizika. što bi moglo
rezultirati smanjenjem kapitala koji se zahtjeva od osiguravajućeg društva za
održavanje solventnosti.

Article Details

Section
Articles