DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA I LJUDSKI RESURSI: SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE

Main Article Content

Dijana Husaković, MA

Abstract

Jedno od osnovnih područja društvene odgovornosti svakog preduzeća, bilo ono
u privatnom ili državnom, odnosno javnom vlasništvu, jeste odgovornost prema
radnom mjestu. Mnogi autori smatraju da društveno odgovorne aktivnosti koje
preduzeće može poduzeti u domenu ljudskih resursa u mnogome zavise i od
poslovnog okruženja u kojem preduzeće obavlja svoju djelatnost. Tako će
pitanja diskriminacije ili seksualnog uznemiravanja biti izuzetno aktuelna u
razvijenim zemljama, dok u manje razvijenim zemljama primat imaju pitanja
redovnosti i visine plaće, sigurnosti na radu, upotrebe djece kao radne snage, itd.
Upravo će pitanje društvene odgovornosti preduzeća prema zaposlenicima, sa
naglaskom na ona koja posluju u Bosni i Hercegovini, biti predmetom
istraživanja ovog članka. Kao podaci za usporedbu će se koristiti rezultati
istraživanja najpoželjnijeg poslodavca koje svake godine provodi magazin
Fortune za područje SAD-a i i internet portala Posao.ba za područje Bosne i
Hercegovine. Rezultati analize pokazuju značajnu razliku u percepciji
potencijalnih zaposlenika o tome šta sve društvena odgovornost preduzeća
prema radnom mjestu podrazumijeva.

Article Details

Section
Articles