ISTRAŽIVANJE FAKTORA MOTIVACIJE I ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM PREDUZEĆIMA FBIH

Main Article Content

Selma Suljagić, MA

Abstract

Sistemi nagrađivanja uvijek su predstavljali jedan od ključnih izazova za
menadžere. Zbog toga danas govorimo o nekoliko sistema nagrađivanja koji su
evoluirali konzistentno prateći razvoj menadžmenta kao znanosti.
Sistemi nagrađivanja imaju temeljni zadatak da osiguraju željeni stepen
motiviranosti zaposlenika. Sa povećanjem motiviranosti raste i težnja da se
zadovolje neograničene potrebe zaposlenika i poveća zadovoljstvo, što za
rezultat ima povećanje radnog učinka. Međutim, analizirajući radne sredine
moguće je zaključiti da postoje određene i signifikante razlike.
Postojeći sistemi nagrađivanja u srednjim preduzećima Federacije Bosne i
Hercegovine ne osiguravaju potreban stepen motivisanosti zaposlenika čime se
smanjuje nivo njihovog zadovoljstva poslom i preduzećem. Sa povećanjem
zadovoljenja osnovnih životnih potreba moć novca kao motivatora se smanjuje.
U srednjim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine menadžeri i
zaposlenici (izvršioci) različito percepciraju ulogu plaća i nagrada na
motivisanost i zadovoljstvo zaposlenika.

Article Details

Section
Articles