UTJECAJ LJUDSKOG KAPITALA NA STVARANJE INOVACIJA U VELIKIM PREDUZEĆIMA FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVINE

Main Article Content

Mersiha Mešanović, MA
Bahrija Umihanić, PhD
Mirela Ćebić, MA

Abstract

U savremenim velikim preduzećima zaposlenici sve više izražavaju svoju inovativnost,
kreativnost, proaktivnost i sklonost riziku. Zahvaljujući tome, zaposlenici uz
pomoć znanja i vještina razvijaju nove proizvode i usluge, stvaraju nove poslovne
mogućnosti koje direktno utječu na konkurentsku prednost preduzeća. Za takvu vrstu
velikih preduzeća može se reći da kontinuirano rade na stvaranju inovacija. Većina
velikih preduzeća Federacije Bosne i Hercegovine i dalje posluje po ustaljenim pravilima
karakterističnim za doba industrijske ekonomije gdje su im glavni pokazatelji
poslovanja prodane količine u tonama, porast prodaje u postocima, udjeli na tržištu
i slično. Kvalitativni pokazatelji poput zadovoljstva zaposlenika, učinkovitosti procesa
i mogućnosti unapređenja za njih ne predstavljaju prioritet. Takvo ponašanje
karakteristično je za menadžment tih preduzeća, koji je prezaposlen tekućim poslovanjem
i pri tome zanemaruje ulogu i potrebu usavršavanja i razvijanja ljudskog kapitala
koji je osnova za stvaranje inovacija u tim preduzećima. Rezultati istraživanja
u ovom radu pokazaju da ljudski kapital itekako utječe na razvoj inovacija u velikim
preduzećima FBiH.

Article Details

Section
Articles