FRANŠIZA KAO OBLIK DISPERZIJE BIZNISA U BIH (PRIMJER ECONOMIC D.O.O. VITEZ)

Main Article Content

Zenaida Varupa, MA
Rifet Đogić, PhD

Abstract

Franšizing je jedan od tri osnovna oblika započinjanja novog biznisa. On ima prednosti
i nedostatke u odnosu na preuzimanje postojećeg preduzeća i pokretanje novog
biznisa. Preduzeće Economic d.o.o. Vitez je 2000. godine, kao prva domaća kompanija,
uveo franšizni način poslovanja i sagradio franšiznu mrežu koja danas broji
56 prodavnica u svim većim gradovima BiH. Cilj ovog istraživanja jeste odgovoriti
na pitanje stepena međuovisnosti - korelacije između broja franšiznih prodavnica i
prihoda od prodaje posmatranog preduzeća. Taj opći cilj će se realizovati konstrukcijom
regresione jednačine koja reprezentativno opisuje međuovisnost – korelaciju
između jedne nezavisne varijable – broja franšiznih prodavnica i zavisne varijable
- prihoda od prodaje preduzeća Economic d.o.o. Vitez. To će omogućiti strateškom
menadžmentu preduzeća Economic predviđanje prihoda od prodaje kao funkcije
broja franšiznih prodavnica, s jedne strane, i procjenjivanje marginalne (granične)
promjene prihoda od prodaje koja nastaje kao rezultat jedinične promjene broja
franšiznih prodavnica, s druge strane. U istraživanju su korištene sljedeće naučne
metode: statističke metode, metode analize (kvantitativna i kvalitativna analiza,
analize sadržaja-tabele i grafikoni), metoda inkrementacije, metoda apstrakcije i
konkretizacije, metoda modeliranja, metoda generalizacije i specijalizacije, induktivna
metoda. Kao rezultat ovaj rad daje jednačinu jednostavnog regresionog modela
koja pruža najbolji linearni model za predviđanje prihoda od prodaje za dati
broj franšiznih prodavnica.

Article Details

Section
Articles