ANALIZA KONKURENTNOSTI TURISTIČKE DESTINACIJE

Main Article Content

Andrijana Mrkaić Ateljević, MA

Abstract

Konkurentnost, ili sklonost za takmičenje, prisutna je na svim poljima ekonomskog,
socijalnog i političkog djelovanja. Ni turistička djelatnost nije lišena takmičarskog
duha, pa potencijalni turista može da bira između niza destinacija, a tradicionalne
destinacije više ne mogu računati na onu prednost “prvih pokretača turističkih kretanja”
i ulaze u borbu sa novim destinacijama koje mogu računati na cjenovnu i
troškovnu prednost. U konkurentskoj analizi definiše se konkurentski krug, tj. spisak
zemalja koje nude isti ili sličan turistički proizvod, a koji predstavljaju referentni
okvir za upoređivanje turističkih atraktivnosti. U tu svrhu korespondiraju tri vrste
analiza: swot, pest analiza i benchmarking tehnika. Višedimenzionalnost konkurentnosti
destinacije predstavljena je kroz “dijamant konkurentnosti”. U nastojanju da
tržištu ponude visoko percipirani lanac vrijednost, destinacije pokušavaju iskoristiti
komparativne i konkurentske prednosti, pri čemu ne mora značiti da se komparativne
prednosti uvijek iskoriste i finansijski valorizuju, odnosno da postanu sinonim za
konkurentske prednosti.

Article Details

Section
Articles