AKVIZICIJE I PERFORMANSE USPJEŠNOSTI AKVIZICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Main Article Content

Rifet Đogić, PhD
Dženan Kulović, MA
Aldijana Bunjak, MA

Abstract

Ulazak u proces akvizicije predstavlja zahtjevnu investiciju preduzeća. Osnovni motiv za ulazak preduzeća u ovakvuvrstu poslovnih kombinacija putem eksternog rasta preduzeća je potencijalna sinergija i materijalizacija dobara u postakvizicijskom periodu koja će dovesti do jačanja performansi nove ekonomske cjeline. Uspješnom akvizicijom smatra se ona koja u postakvizicijskom periodu rezultira stvaranjem veće vrijednosti za vlasnike preduzeća. Mjerenje uspjeha preuzimanja preduzeća je jedan od ključnih zahtjeva, gdje su mjerila performansi uspjeha postavljena i defi nisana već u predakvizicijskoj fazi procesa preuzimanja. Ključni indikatori uspješnosti akvizicija mjere se kvalitativnim i kvantitativnim pokazateljima uspjeha preduzeća koja ulaze u proces akvizicije.

Article Details

Section
Articles