DELEGIRANJE AUTORITETA ZA ODLUČIVANJE SA TOP MENADŽMENTA NA SREDNJI MENADŽMENT: SLUČAJ SREDNJIH PREDUZEĆA U FEDERACIJI BiH

Main Article Content

Aziz Šunje, PhD
Nedim Čelebić, MA
Ermin Cero, MA

Abstract

Svrha ovog istraživanja je testiranje teorijskog modela delegiranja autoriteta za
odlučivanje na preduzećima nerazvijenih tržišta kao što je Federacija Bosne i
Hercegovine (FBiH). Cilj je istražiti frekvenciju delegiranja autoriteta za
odlučivanje sa top menadžmenta na srednji menadžment. Za testiranje empirijskog
modela ispitano je 135 srednjih i top menadžera u 30 srednjih preduzeća u FBiH. U
cilju testiranja postavljenih hipoteza korištene su statističke metode korelacija i
linearna regresija. Na osnovu korištenog modela istraživanje je pokazalo da top
menadžeri rijetko ili nikad delegiraju autoritet za donošenje odluka na srednji
menadžment. Također, analizom rezultata ustanovljena je činjenica da gotovo 100%
ispitanih srednjih i top menadžera smatraju da srednji menadžeri trebaju učestvovati
u donošenju odluka. 

Article Details

Section
Articles