INTERAKCIJA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA U FUNKCIJI IZGRADNJE SISTEMA NAGRAĐIVANJA MENADŽERA U KORPORACIJAMA: SLUČAJ HOTELSKIH PREDUZEĆA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Main Article Content

Dženan Kulović, MA
Jovo Ateljević, PhD
Vukašin Kuč, MA
Rifet Đogić, PhD

Abstract

Pitanje korporativnog upravljanja i nadzora nad poslovanjem postavlja se kao
proces balansiranja i rizika poslovanja. Ciljevi korporacije razmatraju se, u pravilu,
u kontekstu dugoročne orijentacije. Međutim, da bi se mogli ostvariti, potrebno je
definirati i zadatke u kraćem roku, te utvrditi koji su to poželjni rezultati koji
omogućuju ostvarivanje dugoročnih ciljeva. Proces upravljanja podrazumijeva i
stvaranje organizacijskih pretpostavki, u smislu efikasne provedbe odluka, za
ostvarivanje predviđenih rezultata i ciljeva. Osim toga, podrazumijeva se i
kontinuirana kontrola nad ostvarivanjem predviđenih ili planiranih rezultata i
ciljeva. Odnosi uprave i nadzornog odbora u korporacijama predodređeni su samim
oblikom korporativnog sistema u pojedinoj zemlji (radilo se o anglo-američkom ili
o kontinentalnom, evropskom sistemu). Prvi sistem odlikuje slaba pozicija dioničara
i jaka pozicija uprave korporacije, pri čemu postoji apsolutna razdvojenost između
vlasničke i upravljačke funkcije. U kontinentalnom sistemu dioničari su nešto bolje
zaštićeni, a uprave nisu tako dominantne kao što je to slučaj sa anglo-američkim
sistemom. Ovaj sistem karkterizira simbioza između vlasničkih i upravljačkih
funkcija. Ono što je za tržišnu ekonomiju najpoželjnije jeste apsolutna razdvojenost,
pri čemu su vlasnici ti koji imenuju profesionalne članove uprave. Nagrađivanje
menadžera čini jednu od bitnih poluga sistema korporativnog upravljanja. Sistemom
nagrađivanja treba da budu obuhvaćeni menadžeri svih nivoa korporacije. Menadžerske zarade su veoma visoke. U objašnjenju tako visokih zarada koriste se
tri pristupa.

Article Details

Section
Articles