PRILOG PROUČAVANJU RAZVOJNIH KARAKTERISTIKA KANTONA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Main Article Content

Jasmin Halebić, PhD
Alem Merdić, BA

Abstract

Cilj ovog rada je analizom strukture djelatnosti kantona u Federaciji Bosne i
Hercegovine (FBiH) utvrditi postojeće stanje i analizirati razvojne karakteristike u
svakom od kantona u odnosu na FBiH. S tim u vezi, u radu se ukazuje na kantone
koji bi u većoj mjeri mogli iskoristiti kantonalne konkurentske prednosti, što bi
nosiocima ekonomske i razvojne politike u FBiH moglo pomoći prilikom definiranja
politika za podsticanje ekonomskog rasta kantonalnih privreda. U radu su korišteni
alati analize regionalnog ekonomskog razvoja: lokacijski kvocijenti, koeficijent
specijalizacije i shift-share analiza, čime se obuhvatilo kretanje zaposlenosti u deset
kantona FBiH za period 2006.-2011. godine. Većina kantona ima vrlo usku strukturu
djelatnosti koja je vjerovatno neotporna na različite šokove. Uska struktura
djelatnosti posebno je uočena u kantonima u kojima prevladavaju primarne i
sekundarne djelatnosti. Značajan broj kantona dugoročno će pretrpjeti pad
kantonalnih konkurentskih prednosti. Rezultati analize upućuju na pasivan odnos
kantona prema iskorištavanju kantonalnih konkurentskih prednosti.

Article Details

Section
Articles