ULOGA KOMPLEKSNOSTI U FUNKCIONIRANJU ORGANIZACIJSKIH KUPOVNIH CENTARA

Main Article Content

Ana Juras, MA

Abstract

Razumijevanje ponašanja organizacijskog kupca je tema koja već desetljećima
zaokuplja pažnju istraživača u okviru grana marketinga i organizacije i upravljanja.
Uloga kompleksnosti, kao fenomena koji se javlja kada se neki sustav po svojim
karakteristikama (strukturalnim, ponašajnim) nalazi između entropije i kaosa, je
veoma malo izučavana općenito u funkcioniranju organizacijskih sustava, a
posebice u funkcioniranju onih organizacijskih sustava koji su prvenstveno
neformalne naravi. Ekstenzivnim proučavanjem najznačajnijih teorijskih dostignuća
vezanih uz ulogu kompleksnosti u funkcioniranju organizacijskih kupovnih centara,
kao organizacijskih sustava neformalne naravi, ovaj rad je, pored sistematične
organizacije i eksplikacije spomenutih najznačajnijih teorijskih dostignuća, ponudio
brojne vrijedne i zanimljive uvide i zaključke, kako afirmativne i kritičke naravi, tako
i one koji spadaju u domenu analize i sinteze. Tako se kao najvažniji zaključak
cijelog rada ističe postojanje dvaju suprotstavljenih gledišta na odnos strukture i
ponašanja organizacijskog centra i pripadajuće razine kompleksnosti, čemu razlog
autor nalazi u kompleksnosti zadataka u procesu kupovine i nesigurnosti po pitanju
obilježja proizvoda koji je predmetom kupnje.
Ključne riječi: 

Article Details

Section
Articles