PRIMJENA MAKROEKONOMSKOG MENADŽERSKOG MODELA U UPRAVLJANJU RAZVOJEM BOSNE I HERCEGOVINE

Main Article Content

Kanita Imamović-Čizmić, MA
Kenan Crnkić, PhD
Elvir Čizmić, PhD

Abstract

Postoje različiti modeli ekonomske teorije i politike, koji su kroz historiju
razvijeni od strane različitih teoretičara ekonomske misli i biznisa, a njihova
primjena u praksi pokazala je natprosječne ekonomske i poslovne efekte.
Kompatibilna i simultana primjena različitih modela predstavlja preduvjet
ekonomskog razvoja nacionalnih ekonomija i biznisa. Navedeni predstavljaju
neodvojive kategorije, koje interkoreliraju i podržavaju se međusobno.
Makroekonomski multiplikator u praksi ne može na sistematičan način
ostvarivati efekte bez njegove implementacije putem biznis modela
klasterizacije i obrnuto. Dakle, bez sistematičnog modela, koji će povezati sve
konkurentske prednosti jedne nacionalne ekonomije, uključujući optimalno
korištenje ljudskih, materijalnih, prirodnih i drugih resursa, ne može se očekivati
održivi ekonomski razvoj i rast jedne nacionalne ekonomije, ali ni kvalitetno
poslovanje kompanija unutar nje.
BiH kao mala otvorena ekonomija mora koristiti sva dostignuća ekonomskih i
poslovnih nauka i osigurati njihovu sistematičnu primjenu u praksi. Bez obzira
na administrativnu kompleksnost BiH, pravilno i sistematično primijenjeni
savremeni modeli ekonomske politike i biznis modeli već u kratkom i srednjem
roku mogu dati dobre rezultate. U svakom slučaju, najgora stvar je prepustiti se stihiji i ne preduzimati ništa, jer svaka stvar prepuštena sama sebi tendira ka
gorem. U ovom radu su predočeni dokazi koji idu u prilog ekonomskom razvoju
BiH i kvalitetnijim poslovnim rezultatima kompanija, kroz primjenu određenih
ekonomskih i biznis modela i povezivanje ekonomske politike i razvoja malih i
srednjih preduzeća. Prezentovane su i mogućnosti interaktivne primjene
navedenih modela i na druge industrijske grane kako u makroekonomskom, tako
i u operativno-poslovnom, odnosno u aplikativnom smislu.

Article Details

Section
Articles