EFEKTI STRANIH DIREKTNIH ULAGANJA IZ JUŽNIH ZEMALJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Main Article Content

Jasmin Halebić, PhD
Alma Bajrić, BA

Abstract

Strana direktna ulaganja (SDU) u svijetu većim dijelom teku od razvijenih
zemalja prema zemljama u razvoju. U posljednje vrijeme uočava se novi smjer u
tom obrascu jer sve veća finansijska sredstva iz zemalja u razvoju i sa tržišta u
nastajanju bivaju usmjerena ka razvijenim zemljama, EU i evropskim zemljama,
Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Japanu. U radu se analiziraju efekti
SDU u Bosni i Hercegovini koja dolaze iz zemalja u razvoju sa ciljem kreiranja
empirijske podloge za preispitivanje postojećeg, prevladavajućeg teorijskog
znanja, a koje bi moglo biti od koristi donosiocima odluka u BiH i drugim
zainteresiranim subjektima. U radu je primijenjena makroekonomska analiza
primarnih i sekundarnih podataka o ukupnim SDU u BiH, u razdoblju od 1995.
do 2010. g., sa posebnim naglaskom na južne multinacionalne korporacije.
Očekivani rezultati jesu potvrđivanje i osporavanje nekih uvriježenih stavova o
SDU, općenito, kao i SDU iz južnih zemlja, posebno. Rezultatima se
osvjetljavaju specifični aspekti SDU i daje se smjernica za reformske aktivnosti
donosilaca odluka kako bi se postigli povoljniji makroekonomski efekti SDU na
privredu BiH.

Article Details

Section
Articles