ZNAČAJ KOMPETENCIJA MENADŽERA NA ŽIVOTNI CIKLUS MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Main Article Content

Suvad Isaković, PhD
Bahrija Umihanić, PhD

Abstract

Pretpostavka da kompetencije menadžera predstavljaju jednu od najznačajnijih
determinanti koje utječu kako na rast, tako i na životni ciklus malih i srednjih
preduzeća, bila je polazna osnova za provođenje ovog istraživanja. Dakle, ovaj
rad se fokusira na utvrđivanje utjecaja kompetencija top menadžera na životni
ciklus malih i srednjih preduzeća. Kako bismo utvrdili stvarni utjecaj
kompetencija top menadžera na životni ciklus preduzeća, odabran je
stratificirani uzorak od 200 malih i srednjih preduzeća u Federaciji BiH. Nakon
odabira indikatora rasta malih i srednjih preduzeća, identificirano je 15 malih i
srednjih preduzeća koja su, u posmatranom periodu od tri godine, zabilježila
statistički značajan rast. Primjenom Adižesove metodologije za identificiranje
kompetencija menadžera, i nakon analize rezultata istraživanja, utvrđeno je da
kompetencije menadžera ne determiniraju statistički značajno na životni ciklus
malih i srednjih preduzeća u Federaciji BiH.

Article Details

Section
Articles