Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
FINALNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA – PDF.

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na konferenciju Razvoj poslovanja 2021: “Stanje i perspektive digitalne transformacije poslovanja zemalja Zapadnog Balkana”, koja će se održati 11. i 12. novembra 2021. godine. Konferenciju organizuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskim fakultetom Podgorica Univerziteta Crne Gore, Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli.

BDC tradicionalno predstavlja priliku za autore da predstave i diskutuju najnovije rezultate istraživanja iz oblasti menadžmenta, poduzetništva, makroekonomije, računovodstva i drugih povezanih disciplina, kao i za susret donosilaca odluka u javnom sektoru i mreže profesionalaca iz akademske zajednice, industrije i javnog sektora.

Glavni cilj BDC 2021 jeste razvijanje diskusije i ponuda novih ideja održivosti i razvoja poslovanja u privredi na području Bosne i Hercegovine, kao i regije u cilju uspješnog odgovora na izazove stanja i perspektiva digitalne transformacije poslovanja.

Poželjno je da radovi iz akademske zajednice, naučnika, postdiplomaca i doktoranata imaju fokus na generalne teme BDC 2021: “Stanje i perspektive digitalne transformacije poslovanja zemalja Zapadnog Balkana”.

Radovi po izboru Uredništva će biti objavljeni u naučnom časopisu BH EKONOMSKI FORUM koji je indeksiran u sljedećim bazama: EBSCO, ProQuest, Central and Eastern European Online Library, ROAD, BASE, CiteFactor, J-Gate Indexed, ERIH PLUS i EconBiz.

ZNAČAJNI DATUMI

Prijava kompletnih radova: 10.10.2021.
Obavijest o prihvatanju radova: 24.10.2021.
Datum održavanja Konferencije: 11. i 12.11.2021.

MOLIMO VAS DA SVOJE SAŽETKE I RADOVE koji odgovaraju predloženoj temi pošaljete na mailadresu: bdc@unze.ba

Prihvaćeni radovi na Konferenciji će biti objavljeni u Zborniku radova, koji će biti dostupan prije održane Konferencije. Kompletni radovi će biti predmet anonimnih recenzija.

KOTIZACIJA

Kotizacija za konferenciju: besplatna za sve učesnike. Kotizacija obuhvata registraciju, informacioni i promocioni materijal, Zbornik radova i osvježenje tokom Konferencije. Kotizacija automatski uključuje registraciju za učesnike sa i bez radova. Kotizacija ne obuhvata privatne troškove smještaja za vrijeme održavanja Konferencije.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o Konferenciji, molimo kontaktirajte: bdc@unze.ba

UPUTSTVO AUTORIMA ZA PISANJE – PDF.

Zbornik radova 9. Međunarodne naučno-stručne konferencije Razvoj poslovanja objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti ekonomije. Radovi se mogu slati putem maila na adresu: bdc@unze.ba

VRSTE RADOVA

Radovi se mogu svrstati kao:

izvorni naučni rad (engl. original scientific paper) – sadrži neobjavljene i nove rezultate originalnih istraživanja u potpunom obliku. Rad se karakterizira kao izvoran onda kada daje značajan doprinos određenoj naučnoj problematici ili njenom razumijevanju i kada opisuje nove rezultate istraživanja iz neke oblasti; napisan je tako da bilo koji stručnjak iz datog područja na osnovu navedenih informacija može ponoviti eksperiment i postići opisane rezultate s jednakom tačnošću ili unutar granica pogreške koje navodi autor ili može ponoviti autorova zapažanja, proračune ili teoretske izvode;

pethodno saopćenje (engl. preliminary note) – sadrži nove, još neobjavljene rezultate originalnih istraživanja, ali u preliminarnom obliku, ovaj oblik članka podrazumijeva objavljivanje novih naučnih rezultata, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućile čitatelju provjeru iznesenih podataka kao što je slučaj u izvornom naučnom radu;

pregledni naučni rad (engl. review article) – sadrži originalan, sažet i kritički prikaz jednog područja teorije ili praktičnih istraživanja, u kojem autor i sam aktivno kritički sudjeluje, a u kojem mora biti naglašena uloga autorovog originalnog doprinosa tom području u odnosu na već objavljene radove, kao i pregled tih radova. Pregledni rad sadrži cjelovit prikaz stanja određenog područja teorije ili njene primjene, autor iznosi vlastiti kritički osvrt i ocjenu, te obavezno navodi podatke o svim objavljenim radovima koje je koristio kao polazište za svoj rad;

stručni članak (engl. professional paper) – stručni članak koji sadrži korisne priloge iz određene struke i za određenu struku, ali ne predstavlja originalna istraživanja; recenzije (critique), prikazi (review) i izvještaji (report) – ostali nekategorizirani radovi objavljuju se u posebnom, za to predviđenom, dijelu časopisa.

FORMATIRANJE RADA

Prilikom slanja radova potrebno je posebno obratiti pažnju na slijedeće tehničke pojedinosti: Rad se dostavlja u elektronskoj formi kao Word dokument [Times New Roman (TNR), ili Arial, 12] sa dvostrukim proredom, ne veći od 20 stranica, numerisan.

Na prvoj stranici u gornjem lijevom uglu se navodi ime i prezime autora (naučno ili stručno zvanje), a naziv ustanove u kojoj je zaposlen, adresa ustanove ili privatna adresa se stavljaju u fusnotu. Naslov rada se piše u formatu TNR ili Arial, 14, bold, centrirano.

Sažetak rada treba sadržavati ključne riječi (tri do pet) i JEL klasifikacijsku oznaku. Sažetak sadrži opći prikaz teme, predmet i problem istraživanja, metodologiju rada, naznaku rezultata i zaključaka. Tabele, grafikoni i jednačine sadrže naslov i brojnu oznaku redoslijedom kojim se navode. Legenda i izvor podataka te napomena autora se navode ispod tabela i grafikona u kurzivu (TNR 11, ili Arial 11).

Citiranje radova vrši u tekstu rada ili fusnotama ispod rada (bilješkama) umjesto postojećeg teksta.

Podnaslovi rada se označavaju rednim brojevima i pišu boldiranim slovima.

1. Prvi podnaslov
1.1 Prvi odjeljak prvog podnaslova
2. Drugi podnaslov
2.1 Prvi odjeljak drugog podnaslova

Dodatna pojašnjenja navode se u fusnotama čija numeracija počinje svakom novom stranicom.

Sažetak na engleskom jeziku (summary) dolazi nakon zaključka a prije navođenja literature.

Literatura se postavlja na kraj rada, uređena prema Harvard sistemu referenciranja za razne jedinice, kao na primjer:

Za knjige:

Zečić, Dž., Huskanović, A., i Alajbegović, H., 2009. Matematika za ekonomiste. Zenica: Meligraf.za radove u časopisima:
Mešić, I., 2006. Osnove strategije razvoja trgovine u Bosni i Hercegovini. Pregled, časopis za društvena pitanja. 86 (3), str. 113-63.

Za časopise:

npr. Allen, F., Jackowicz, K., Kowalewski, O., Kozlowski, L. (2017). „Bank lending, crises and changing ownership structure in Central and Eastern European countries“, Journal of Corporate Finance, No.4, pp.494 515.

Za elektronske izvore:

North, D.C., 2003. The Role of Institutions in Economic Development. Discussion Paper Series, [online]. No. 2003.2. United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, Switzerland. Dostupno na: http://www.unece.org/oes/disc_papers/ [pristup 19. septembar 2008]

Za službene dokumente u elektronskoj verziji:

Centralna banka Bosne i Hercegovine, 2009. Godišnji izvještaj, [online]. Dostupno na: www.cbbh.ba [pristup
27.07.2009.]

GUIDELINES FOR AUTHORS – PDF.

Proceedings of the The 9th International Scientific-Professional Conference Business Development 2021 publishes scientific and expert papers in the field of economics. The papers can be sent to the mail address: bdc@unze.ba.

TYPES OF PAPERS

The papers can be classified as:

Original scientific paper – contains unpublished and new results of original research in its complete form. The work is characterized as being original when it makes a significant contribution to a particular scientific problem or its understanding and when it describes new research results from a certain field; it is written so that any expert from a given area on the basis of the above information can repeat the experiment and achieve the described results with the same accuracy or within the limits of the error stated by the author or may repeat the authors observations, calculations or theoretical statements.

Preliminary note – contains new, yet unpublished results of original research, but in a preliminary form, this form of the article implies the publication of new scientific results, but without sufficient detail to enable the reader to check the reported data, as is the case in the original scientific paper.

Review article – contains an original, concise and critical presentation of one area of theory or practical research, in which the author himself actively criticizing participates, in which the role of the author's original contribution to the area in relation to already published works must be emphasized, as well as the review of these papers. The overview contains the complete presentation of the state of a certain field of the theory or its application, the author presents his own critical review and evaluation, and obligatorily lists the data on all published works that he used as a starting point for his work.

Professional paper – which contains useful contributions from a particular profession and a particular profession, but does not represent original research; reviews (critique), reviews and reports, other uncategorized papers are published in a special, for this purpose, part of the journal.

FORMATTING REQUIREMENTS

When submitting the papers, authors should pay special attention to the following technical details: The paper is delivered in electronic form as a Word document [Times New Roman (TNR) or Arial, 12] with a double spacing of not more than 20 pages, numbered

On the first page in the upper left corner, the name and surname of the author (scientific or professional title) are given, and the name of the institution in which he is employed, the address of the institution or private address are placed in the footnote. The title is written in TNR, or Arial format, 14, bold, centered.

The summary should contain keywords (three to five) and JEL classification. The summary contains a general topic view, a subject and a research problem, a methodology of the paper, an indication of results and conclusions. Tables, charts, and equations contain the title and numerical tag in the order in which they are listed. Legend and source of data and author's notes are listed below the tables and charts in italics (TNR 11, or Arial 11).

Papers are quoted in the text of paper or footnotes under the paper (plants) instead of the existing text.

The title of the paper is marked with regular numbers and written in bold letters.

1. Heading.
1.1 Subheading.
2. Heading.
2.1 Subheading.

Additional clarifications are given in the footnotes whose numbering begins with each new page.

References are placed at the end of the paper, arranged according to the Harvard referencing system for various units, such as:

For books:

Zečić, Dž., Huskanović, A., i Alajbegović, H., 2009. Matematika za ekonomiste. Zenica: Meligraf.za radove u časopisima:
Mešić, I., 2006. Osnove strategije razvoja trgovine u Bosni i Hercegovini. Pregled, časopis za društvena pitanja. 86 (3), str. 113-63.

For journals:

npr. Allen, F., Jackowicz, K., Kowalewski, O., Kozlowski, L. (2017). „Bank lending, crises and changing ownership structure in Central and Eastern European countries“, Journal of Corporate Finance, No.4, pp.494 515.

For electronic sources:

North, D.C., 2003. The Role of Institutions in Economic Development. Discussion Paper Series, [online]. No. 2003.2. United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, Switzerland. Dostupno na: http://www.unece.org/oes/disc_papers/ [pristup 19. septembar 2008]

For official documents in electronic version:

Centralna banka Bosne i Hercegovine, 2009. Godišnji izvještaj, [online]. Dostupno na: www.cbbh.ba [pristup
27.07.2009.]

en_USEN