Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
POZIV NA UČEŠĆE

Deseta naučno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem, BDC2024: Digitalna transformacija poslovanja malih i srednjih preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana, u organizaciji Ekonomskog fakulteta UNZE, u suradnji s Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu, Fakultetom inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Privrednom komorom ZDK, održati će se u Zenici 31.05.2024. godine.

Konferencija ima za cilj promovirati suvremene koncepte digitalne transformacije poslovanja u Bosni i Hercegovini kroz aktualna istraživanja izazova s kojima se sreće privatni sektor, ali i predstavnici javnih privrednih društava, institucija i organizacija u Bosni i Hercegovini i regionu, kao i politika kojima se potiče transformacija na digitalnu ekonomiju.

Srdačno Vas pozivamo da se odazovete ovom Pozivu i rado vam stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije!

Dodatno, naučni odbor konferencije će odabrati najkvalitetnije radove za objavu u časopisu BH Ekonomski forum indeksiran u:

ZNAČAJNI DATUMI

Dostavljanje sažetaka radova: 29.02.2024. god.
Potvrda prihvatanja: 7 dana od dana prijema
Krajnji rok za  dostavljanje radova: 29.03.2024. god.
Potvrda o prihvatanju rada: 20 dana od dana prijema
Održavanje konferencije: 31.05.2024. god.

KOTIZACIJA

Konferencija ne predviđa obavezu kotizacije za učesnike.

OBJAVA

Sažeci radova i radovi se dostavljaju na adresu: bdc2024@unze.ba

Radovi prolaze proces dvostruke anonimne recenzije. Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u štampanom Zborniku radova.

UPUTSTVO AUTORIMA ZA PISANJE

FORMATIRANJE RADA

Prilikom slanja radova potrebno je posebno obratiti pažnju na slijedeće tehničke pojedinosti: Rad se dostavlja u elektronskoj formi kao Word dokument [Times New Roman (TNR), ili Arial, 12] sa dvostrukim proredom, ne veći od 20 stranica, numerisan.

Na prvoj stranici u gornjem lijevom uglu se navodi ime i prezime autora (naučno ili stručno zvanje), a naziv ustanove u kojoj je zaposlen, adresa ustanove ili privatna adresa se stavljaju u fusnotu. Naslov rada se piše u formatu TNR ili Arial, 14, bold, centrirano.

Sažetak rada treba sadržavati ključne riječi (tri do pet) i JEL klasifikacijsku oznaku. Sažetak sadrži opći prikaz teme, predmet i problem istraživanja, metodologiju rada, naznaku rezultata i zaključaka. Tabele, grafikoni i jednačine sadrže naslov i brojnu oznaku redoslijedom kojim se navode. Legenda i izvor podataka te napomena autora se navode ispod tabela i grafikona u kurzivu (TNR 11, ili Arial 11).

Citiranje radova vrši u tekstu rada ili fusnotama ispod rada (bilješkama) umjesto postojećeg teksta.

Podnaslovi rada se označavaju rednim brojevima i pišu boldiranim slovima.

1. Prvi podnaslov
1.1 Prvi odjeljak prvog podnaslova
2. Drugi podnaslov
2.1 Prvi odjeljak drugog podnaslova

Dodatna pojašnjenja navode se u fusnotama čija numeracija počinje svakom novom stranicom.

Sažetak na engleskom jeziku (summary) dolazi nakon zaključka a prije navođenja literature.

Literatura se postavlja na kraj rada, uređena prema Harvard sistemu referenciranja za razne jedinice, kao na primjer:

Za knjige:

Zečić, Dž., Huskanović, A., i Alajbegović, H., 2009. Matematika za ekonomiste. Zenica: Meligraf.za radove u časopisima:
Mešić, I., 2006. Osnove strategije razvoja trgovine u Bosni i Hercegovini. Pregled, časopis za društvena pitanja. 86 (3), str. 113-63.

Za časopise:

npr. Allen, F., Jackowicz, K., Kowalewski, O., Kozlowski, L. (2017). „Bank lending, crises and changing ownership structure in Central and Eastern European countries“, Journal of Corporate Finance, No.4, pp.494 515.

Za elektronske izvore:

North, D.C., 2003. The Role of Institutions in Economic Development. Discussion Paper Series, [online]. No. 2003.2. United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, Switzerland. Dostupno na: http://www.unece.org/oes/disc_papers/ [pristup 19. septembar 2008]

Za službene dokumente u elektronskoj verziji:

Centralna banka Bosne i Hercegovine, 2009. Godišnji izvještaj, [online]. Dostupno na: www.cbbh.ba [pristup
27.07.2009.]

VRSTE RADOVA

Radovi se mogu svrstati kao:

izvorni naučni rad (engl. original scientific paper) – sadrži neobjavljene i nove rezultate originalnih istraživanja u potpunom obliku. Rad se karakterizira kao izvoran onda kada daje značajan doprinos određenoj naučnoj problematici ili njenom razumijevanju i kada opisuje nove rezultate istraživanja iz neke oblasti; napisan je tako da bilo koji stručnjak iz datog područja na osnovu navedenih informacija može ponoviti eksperiment i postići opisane rezultate s jednakom tačnošću ili unutar granica pogreške koje navodi autor ili može ponoviti autorova zapažanja, proračune ili teoretske izvode;

pethodno saopćenje (engl. preliminary note) – sadrži nove, još neobjavljene rezultate originalnih istraživanja, ali u preliminarnom obliku, ovaj oblik članka podrazumijeva objavljivanje novih naučnih rezultata, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućile čitatelju provjeru iznesenih podataka kao što je slučaj u izvornom naučnom radu;

pregledni naučni rad (engl. review article) – sadrži originalan, sažet i kritički prikaz jednog područja teorije ili praktičnih istraživanja, u kojem autor i sam aktivno kritički sudjeluje, a u kojem mora biti naglašena uloga autorovog originalnog doprinosa tom području u odnosu na već objavljene radove, kao i pregled tih radova. Pregledni rad sadrži cjelovit prikaz stanja određenog područja teorije ili njene primjene, autor iznosi vlastiti kritički osvrt i ocjenu, te obavezno navodi podatke o svim objavljenim radovima koje je koristio kao polazište za svoj rad;

stručni članak (engl. professional paper) – stručni članak koji sadrži korisne priloge iz određene struke i za određenu struku, ali ne predstavlja originalna istraživanja; recenzije (critique), prikazi (review) i izvještaji (report) – ostali nekategorizirani radovi objavljuju se u posebnom, za to predviđenom, dijelu časopisa.

en_USEN