E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Bankarstvo

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Četvrta godina

Semestar:  Osmi semestar

Profesor:    Prof dr. sc. Željko Rička

Odsijek:      Računovodstveni i reviziski menadžment

ECTS:          5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Uvod u finansijski sistem
 2. Definiranje, funkcije i značenje banaka, pravni okvir
 3. Bankarstvo kao nauka i praktična disciplina
 4. Ekonomsko ponašanje banaka i bankarski menadžment
 5. Poslovna, kreditna i investiciona politika banaka
 6. Kreditna analiza i upravljanje kreditnim rizikom
 7. Menadžment aktive i pasive banaka
 8. Kapital banaka i njegove funkcije
 9. Investiciono bankarstvo
 10. Značaj i instrumenti unutrašnjeg platnog prometa
 11. Instrumenti međunarodnog platnog prometa
 12. Elektronsko bankarstvo
 13. Bankarski sektor BiH i EU

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim teorijskim, komparativnim, sistemskim i praktičnim aspektima poslovne politike banaka, unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa i finansijskih informacionih sistema.

 

Nastavne metode

 1. Predavanja
 2. Vježbe
 3. Seminarski radovi
 4. Usmena seminarska izlaganja studenata
 5. Rješavanje praktičnih zadataka
 6. Individualni rad
 

Metode provjere znanja

 • Seminarski rad, prezentacija seminarskog rada, aktivnost na predavanjima, aktivnost na vježbama – 20 %
 • Parcijalni testovi – 80 %

Za studente koji ne koriste pravo ostvarivanja bodova tokom semestra vrijedi:

 • Integralni test – 100 %
 • Usmeni ispit se primjenjuje za studente koji žele ostvariti višu ocjenu.

Kompetencije

 1. Upoznavanje sa konkretnim tehnikama i procedurama bankarskog poslovanja
 2. Upoznavanje sa organizacionom strukturom banaka, regulatornim okvirom, kao i pojavama u okruženju
 3. Poslovanje banaka u praksi i njihov utjecaj na poslovna preduzeća i ostale subjekte privrednog sistema
 

Literatura

 1. Rose Peter, S. i Hudgins, S.C. 2005. Bankarski menadžment i finansijske usluge. 
  Beograd: Data status
 2. Hodžić, F., 2006. Bankarstvo–pregled predavanja i vježbi.  Sarajevo: Ekonomski fakultet
 3. Miller, R. i Van Hoose., 1997. Moderni novac i Bankarstvo. Zagreb: MATE
 4. Ćirović, M., 2006. Bankarstvo. Beograd: Bridge Company
 5. Kešetović, I., 2002. Novac i bankarski sistem. Tuzla
 6. Rose Peter S., 2005. Menadžment komercijalnih banaka. Zagreb: Mate

Dodatna literatura:

 1. Leko, V., 2008. Poslovno bankarstvo. Zagreb: Ekonomski fakultet
 2. Živković, A., Stankić, R. i Krstić, B., 2009. Bankarsko poslovanje i platni promet. Beograd: Ekonomski fakultet