E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Ekonomija javnog sektora

Studij:          Drugi ciklus

Semestar:  Drugi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Adnan Efendić

Odsijek:      Lokalni ekonomski razvoj i politika

ECTS:          7.5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Ekonomska uloga države,
 2. Ekonomija blagostanja i pareto efikasnost, 
 3. Nesavršenosti tržišta i uloga države,
 4. Javna dobra,
 5. Privatna dobra koja obezbjeđuje država,
 6. Uslovi za efikasnost javnih dobara,
 7. Javni mehanizmi za alokaciju resursa,
 8. Javna proizvodnja privatnih dobara,
 9. Izvori neefikasnosti u javnom sektoru,
 10. Problem eksternih efekata,
 11. Rješenja eksternih efekata od strane javnog sektora,
 12. Cost benefit analiza,
 13. Javni sektor BiH

Cilj predmeta

Analizirati prirodu, ulogu, veličinu i značaj javnog sektora, kako teoretski, tako i praktično. Analizirati javni sektor BiH, te ukazati na njegove slabosti i nedostatke.

 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja i uz aktivno učešće studenata. Na predavanjima se analiziraju i rješavaju (studij slućaja) problemi iz različitih javnih sektora. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima.

 

Metode provjere znanja

 • Predavanja – 5 bodova
 • Test – 20 bodova
 • Seminarski rad – 35 bodova
 • Usmeni ispit – 40 bodova

Provjera znanja studenata se vrši putem testa. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima. Završnim usmenim ispitom se vrši ocjenjivanje teorijskog znanja studenata i sposobnost primjene tog znanja na rješavanje praktičnih problema u kreiranju politike lokalnog ekonomskog razvoja.

Kompetencije

Praktična primjeni stečena znanja iz oblasti javnog sektora i razumijevanje pojmova, zakonitosti, teorija, pojava, struktura, procesa, relacija, postupaka i politika u oblasti ekonomije javnog sektora.

 

Literatura

Obavezna

 1. Joseph E. Stiglitz: Ekonomija javnog sektora, Ekonomski fakultet Beograd, Beograd, 2004.
 2. Meho Bašić: Ekonomija javnog sektora, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2004