E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Ekonomika poduzeća

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Prva godina

Semestar:  Drugi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Jasmin Helebic

Odsijek:      Menadžment

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          7

Rezultat ispita

Sadržaj predmeta

 1. Uvod u ekonomiku preduzeća
 2. Determinante ekonomike preduzeća
 3. Utrošci faktora proizvodnje
 4. Cijene faktora proizvodnje
 5. Troškovi kao oblik ulaganja
 6. Angažovanje kapitala u reprodukciji
 7. Produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost
 8. Rezultati reprodukcije
 9. Optimalizacija dobiti
 10. Raspodjela dobiti
 11. Razvoj preduzeća

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim aspektima principa poslovanja preduzeća u tržišnim uvjetima privređivanja i preduzetništva. Osposobljavanje studenata za analizu ulaganja u proizvodnju i razmatranje rezultata proizvodnje, analizu optimalnih odnosa ulaganja i rezultata, analizu utrošaka i troškova faktora proizvodnje, optimalizaciju i raspodjelu dobiti, te analizu rasta i razvoja preduzeća.

 
 

Nastavne metode

 1. Predavanja
 2. Vježbe
 3. Seminarski radovi
 4. Konsultacije
 

Metode provjere znanja

 • Pismeni ispit 50%
 • Usmeni ispit 45%
 • Aktivnosti – 5%     
 

Kompetencije

 1. Izračunavanje koeficijenta obrta, stope amortizacije, tačke pokrića
 2. Izračunavanje poslovnog rezultata
 3. Izračunavanje pokazatelja uspješnosti poslovanja
 

Literatura

Obavezna

 1. Jakovčević, K., i ost., 2009. Ekonomika preduzeća. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu

Dodatna

 1. Jakovčević, K., 2008. Ekonomika preduzeća: Ekonomska efikasnost angažovanja kapitala u reprodukciji (odabrana poglavlja). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu