E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Ekonomska politika

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Druga godina

Semestar:  Četvrti semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Hasan Mahmutović 

Odsijek:      Menadžment

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Pojam i sadržaj ekonomske politike
 2. Komponente ekonomske politike
 3. Tržište i država u ekonomskoj politici
 4. Bitne odrednice ekonomske politike
 5. Primjena i tipovi ekonomskih politika
 6. Stabilizacijska ekonomska politika
 7. Ekonomska politika zemalja u tranziciji
 8. Ekonomski sistem i ekonomska politika BiH

Cilj predmeta

Sagledavanje sveobuhvatnosti problematike ekonomske politike zemlje kao i ekonomskih procesa globalizacije i integracije, kao i stvaranje pretpostavki za poznavanje mehanizama ekonomske politike.

 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja uz aktivno učešće studenata. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima.

 

Metode provjere znanja

 • Predavanja 15%
 • Vježbe 5%
 • Pismeni ispit (dva testa) – 2 x 20%
 • Seminarski rad 10%
 • Ostale aktivnosti – 5% 
 • Usmeni ispit – 30%        

Studenti koji u toku školske godine polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).

Kompetencije

 1. Način kreiranja ekonomske politike jedne zemlje
 2. Realizacija ekonomske politike
 3. Procjenjivanje efekata mjera ekonomske politike
 

Literatura

Obavezna

 1. Mahmutović, H., Hodžić, K., Ćejvanović, F., 2017. Ekonomska politika. Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici.
 2. Acocella, N., 2005. Počela ekonomske politike: Vrijednosti i tehnike. Zagreb: Mate d.o.o.

Dodatna

 1. Begić, K., 1998. Ekonomska politika. Sarajevo: Univerzitetska knjiga