E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Marketing menadžment

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Četvrta godina

Semestar:  Sedmi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Almir Alihodžić

Odsijek:      Račnovodstveni i reviziski menadžment

ECTS:          7

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Jednostavni kamatni račun
 2. Složeni kamatni račun
 3. Arbitraža
 4. Obračun plata
 5. Amortizacija zajma
 6. Metode investicijskog odlučivanja
 7. Vjerovatnoća života i smrti jednog lica
 8. Osiguranje jednokratnom premijom
 9. Osiguranje godišnjom premijom
 10. Premijska rezerva

Cilj predmeta

Osnovni cilj kursa je pružanje potrebnog znanja studentu u cilju ovladavanja prostog i složenog kamatnog računa, kao i shvatanje obračuna tarifa kod osiguravajućih društava.

 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja uz aktivno učešće studenata. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima.

Metode provjere znanja

Studenti koji u toku semestra polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za završni usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).                     

Kompetencije

Sposobnost studenata da samostalno rešavaju probleme i postavljene zadatke u praksi banaka, osiguravajućih društava i drugih finansijskih institucija.

Literatura

Obavezna

 1. Gruić, B., Jemrić, I., Šutalo, I., Volarević, H., 2006. Matematika za ekonomiste i menadžere. Zagreb: Mate d.o.o.
 2. Kočović, J., Pavlović, M., 2010. Uvod u finansijsku matematiku. Beograd: Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost
 3. Kočović, J., Mitrašević, M., Rajić, V., 2014. Aktuarska matematika. Beograd: Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost.

Dodatna

 1. Krčmar, M., 2001. Finansijska matematika i metode investicijskog odlučivanja. Sarajevo: Kemigrafika.
 2. Cvitanić, J., Zapatero, F., 2004. Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets, Cambridge, Massachusetts London, England: MIT Press.