E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Finansijsko računovodstvo, izvještavanje i prezentacija

Studij:          Drugi ciklus

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    Doc dr. sc. Ajla Muratović-Dedić

                     Doc. dr. sc. Ševala Isaković-Kaplan

Odsijek:      Računovodstveni i reviziski menadžment

ECTS:          7.5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Koncepcijski okvir finansijskog izvještavanja
 2. Opća računovodstvena teorija i računovodstvena načela
 3. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja
 4. Zakonodavni okvir
 5. Primjena računovodstvenih politika
 6. Finansijski izvještaji (pojedinačno) i konsolidirani finansijski izvještaji
 7. Analiza i interpretacija finansijskih izvještaja
 8. Procjena bilansnih pozicija
 9. Kvalitet računovodstvenih informacija

Cilj predmeta

Napredno poznavanje specifikuma finansijskog izvještavanja.

 

Nastavne metode

 1. Predavanja
 2. Analize istraživanja
 3. Grupni rad sa studentima

Metode provjere znanja

 • Test I – 30%
 • Test II – 30%
 • Grupni rad – 15% 
 • Seminarski rad- 25%      

Kompetencije

Primjena okvira finansijskog izvještavanja, Mjerenje i interpretiranje pozicija.

 

Literatura

Obavezna

 1. Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S. Ţager, L. (redaktor Žager, L.) Analiza financijskih izvještaja, u tisku, Masmedia, 2009.
 2. Aerts, W., Walton, P., Global Financial Accounting and Reporting: Principles and Analysis 3rd Edition, Cengage Learning, 2013.
 3. Dick, W., Missonier-Piera, F., Financial Reporting under IFRS, ., John Wiley & Sons, Inc., 2010.

Dodatna

 1. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja, uključujući Međunarodne računovodstvene standarde
 2. FBIH Zakon o računovodstvu i reviziji (Službene novine FBiH br. 32/05)
 3. Greuning, H., Scott, D., Terblanche, S., International Financial Reporting Standards: A Practical Guide, The World Bank, 2011.
 4. Aktuelni članci po izboru