E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Istraživačke metode u ekonomiji

Studij:          Drugi ciklus

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    Prof. dr.sc. Šefik Baraković

Odsijek:      Menadžment preduzeća

                     Računovodstveni i reviziski menadžment

                     Lokalni ekonomski razvoj i politika

                     Poslovne i javne finansije

ECTS:          7.5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Istraživanje i istraživačka filozofija
 2. Etika u istraživanju
 3. Vrste istraživanja i odabir metodološkog pristupa
 4. Faze istraživačkog rada i oblikovanje hipoteza
 5. Nacrt istraživanja, određenje uzorka i instrumenti istraživanja
 6. Prikupljanje literature, pretraživanje baza podataka i kataloga biblioteka najznačajnije dostupne baze preko interneta
 7. Razvoj teorijskog okvira
 8. Definiranje ciljeva i istraživačkih pitanja
 9. Obrada, analiza i prikazivanje istraživanja
 10. Upoznavanje sa STATA software-om
 11. Obrada podataka
 12. Deskriptivne analize (uni-& bivariate)
 13. Statističke metode zaključivanja (t-test, prostalinearna i višestruka linearna regresija, binarna regresija)
 14. Upotreba regresije u ekonomskim istraživanjima

Cilj predmeta

Povećati značajan doprinos  kvalitetu stručnih i naučnih radova studenata i mladih istraživača.

 

Nastavne metode

 1. Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja i uz aktivno učešće studenata.
 2. Na predavanjima se analiziraju i rješavaju (studij slućaja) problemi iz različitih ekonomskih problema.
 3. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima.
 

Metode provjere znanja

 • Predavanja – 5%
 • Test – 20%
 • Seminarski rad – 35% 
 • Usmeni ispit – 40%      

Kompetencije

Ovladavanje metodama istraživanja neophodnim za istraživački rad, profesionalni rad, izradu magistarskog rada, naučno-stručnih članaka za objavu u naučno-stručnim časopisima.

 

Literatura

 1. Ana T. Verčić, Dubravka S. Ćorić, Nina P. Vokić, Priručnik za metodologiju istraživačkog rada u društvenim istraživanjima, M. E. P. d. o. o., Zagreb, 2011.
 2. Kukić S.: Metodologija znanstvenih istraživanja, 2015.
 3. http://www.lse.ac.uk/methodology/tutorials/Stata/home.aspx
 4. Dr. Midhat Šamić, Kako nastaje naučno djelo, Deveto izdanje, IP „Svjetlost“, Sarajevo, 2003.
 5. McGovern M.E., 2012. A Practical Introduction to Stata. Harvard Center for Population and Development Studies.