E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Javne finansije i budžetiranje

Studij:          Drugi ciklus

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Željko Rička

Odsijek:      Poslovne i javne finansije

ECTS:          7,5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Finansijski odnosi centralne države i raspodjela javnih prihoda
 2. Raspodjela nadležnosti različitih nivoa vlasti
 3. Finansiranje javnih potreba
 4. Instrumenti finansiranja
 5. Zaduživanje i javni dug
 6. Finansiranje fondovima EU
 7. Razvojni fondovi
 8. Pojam i obilježja budžetskog sistema
 9. Vrste budžeta.
 10. Transparentni budžetski proces.
 11. Budžetski kalendar
 12. Planiranje budžeta
 13. Izvršavanje budžeta
 14. Trezorsko poslovanje
 15. Nadzor i revizija u sistemu budžeta

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje sa specifičnostima lokalnih javnnih finansija, procesom budžetiranja kao ekonomskim instrumentarijom javnih finansija, finansijskim planovima, strateškim dokumentima i pravnim aktima budžeta i budžetskih korisnika. Upoznavanje sa programom kapitalnih ulaganja, koracima pri izradi programa kapitalnih ulaganja; javnim prihodima i raspodjelom zajedničkih poreznih prihoda; finansiranjem iz fondova EU. Cilj predmeta je i ovladavanje postupcima analize finansijskih mogućnosti javnih subjekata; utvrđivanje prioritetnih projektnih zahtjeva; primjenom i praćenjem kapitalnog budžeta; utvrđivanjem i upravljanjem kreditnom sposobnošću i dugom budžeta i budžetskih korisnika. Sačinjavanje kreditne analize, upravljanje javnim izdacima i finansijsko i statističko izvještavanje te ukupna optimalizacija finansijskih performansi budžetskih korisnika. Studenti će se upoznati sa pojmom i osnovnim načelima budžetskog poslovanja (osnovnim propisima, budžetskim ciklusom, budžetskim klasifikacijama); metodologijom planiranja budžeta i izvršavanjem budžeta i sa ulogom i procedurama trezorskog poslovanja kao i sa metodologijom revizije budžetskog poslovanja.

 

Nastavne metode

 1. Ex katedra – 50 %;
 2. Diskusije  – 10 %
 3. Prezentacije – 30 %;
 4. Gosti predavači – 30 %.
 

Metode provjere znanja

 • I-test – 35%
 • II-test – 35%
 • Seminarski rad i prezentacija – 20%
 • Aktivnost – 10%

Kompetencije

Znanje:

Studenti se prije svega osposobljavaju za rad u odjelima za finansije budžetskih institucija i javnog sektora. Znanja i vještine obuhvataju prije svega svjetske trendove i iskustva iz područja javnog finansiranja, relevantnu zakonsku regulative u BiH regiji i EU,finansijski management, finansiranje javnih investicija i upravljanje budžetima. Studenti će steći znanja koja su im potrebna prilikom rješavanja konkretnih poslovnih problema uopšte i u oblasti javne uprave; sintetizirati znanja iz više područja finansija te ih svrsishodno nadopuniti znanjima iz podudarnih područja; temeljito poznavati i razumjeti norme i pravila finansijskog poslovanja te izvoditi adekvatne zaključke o relevantnim činjenicama; ovladati cjelovitim znanjima iz ekonomije i ekonomskihdisciplina; znanja o procesu fiskalne decentralizacije i kriterijima za primjenu aktivnog i pasivnog fiskalnog izravnanja;znanja o mogućnostima i instrumentima finansiranja javnih potreba.

Vještine:

Razumijevanje fiskalnih odnosa države i lokalnih zajednica; sposobnost kreativne primjene kvantitativnih i statističkih metoda u ekonomiji javnog sektora; sposobnost primjene naprednih metoda analize i istraživanja; sposobnost rješavanja problema funcionisanja ekonomskih sistema javnog sektora; sposobnost više dimenzijskog načina razmišljanja; sposobnost kreiranja i formulacije novih ideja u poslovanju javnog sektora; temeljno razumijevanje specifičnosti ekonomskih procesa, mikroekonomske i finansijske analize u javnom sektoru; osposobljenost za rješavanje konkretnih problema u poslovanju javnog sektora posebno,javne uprave, uz upotrebu naučnih i stručnih metoda i postupaka; Studenti će steći sposobnost rješavanja problema, vještine upravljanja, sposobnost timskog rada, sposobnost komunikacije, sposobnost primjene znanja u praksi, sposobnost fleksibilnog prilagođavanja novim situacijama, sposobnost samostalnog rada.

 

Literatura

 1. Jelčić, B., (2001.), Javne financije, RRIF, Zagreb.
 2. Grupa autora: Proračun-budžet (2001.), Revicon Sarajevo.
 3. Jurković, P.,(2002.), Javne financije, Zagreb: Masmedia.
 4. Brümmerhoff, D., (2000.), Javne financije, Zagreb: MATE.
 5. Musgrave R.&P.,(1993.), Javne financije u teoriji i praksi, Zagreb: Institut za javne financije.
 6. Jelčić, Bo.: Financijsko pravo i financijska znanost,
 7. Informator, 2002. (dio Raspodjela javnih prihoda).
 8. Mishkin, F.S., Eakins, S.G., Financijska tržišta + institucije, MATE, Zagreb, 2005.
 9. Stojanović, A. i Leko, V., (ur.), Modeli financiranja namjena koje sadrže javni interes, knjiga, Grafit-Gabrijel d.o.o, Zagreb, 2011.
 10. Kidwell, D.S. i dr., Financial institutions, markets and money, Willey, N.Y., deseto izdanje, 2008.