E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Javne i monetarne finansije

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Druga godina

Semestar:  Četvrti semestar

Profesor:    Doc. dr. sc. Jasmina Đafić

Odsijek:      Menadžment 

                     Finansije i računovodstvo

ECTS:          5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Pojam i značaj javnog sektora.
 2. Javne potrebe, javnih dobara
 3. Osnovi fiskalne politike
 4. Javni rashodi – pojam, uzroci, principi i klasifikacija javnih rashoda
 5. Javni prihodi – pojam, vrste, poreska terminologija, direktni i indirektni porezi i ostali javni prihodi
 6. Budžetska politika – pojam i uloga budžeta, metod obračuna budžeta, budžetska načela i budžetske procedure
 7. Politika javnog duga – definicija, karakteristike, upravljanje i kriteriji Evropske unije u odnosu na javni dug
 8. Javna potrošnja u BiH – Fiskalni federalizam, prihodi i javni dug BiH
 9. Definicija novca
 10. Novčana masa i drugi monetarni agregati
 11. Brzina opticaja novca
 12. Mehanizam kreiranja i povlačenja novčane mase
 13. Monetarno-kreditna multiplikacija

Cilj predmeta

 1. Cilj izučavanja javnih finansija je upoznavanje studenata sa ulogom i načinom finansiranja države u savremenom privrednom sistemu, te prednostima i nedostacima državne uloge u odnosu na tržišna rješenja, kao i da savladaju osnovne metode analize koje se koriste u ovoj naučnoj oblasti.
 2. U tu svrhu moraju se upoznati sa osnovnim kategorijama i funkcijama javnog finansiranja, te osposobiti za razumijevanje funkcioniranja mehanizma i elemenata funkcioniranja sistema zadovoljenja javnih potreba.
 3. Cilj predmeta je i upoznavanje studenata sa savremenim teorijskim, komparativnim, sistemskim i primjenjenim aspektima monetarnih finansija.
 4. Monetarna ekonomija kao naučna disciplina treba studentima da pruži osnovna znanja i pregled dostignuća finansijske ekonomije i makroekonomije iz ove oblasti.
 5. Predmet proučavanja monetarne ekonomije čine: monetarni sistem i monetarna politika.
 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja i uz aktivno učešće studenata. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima

 

Metode provjere znanja

 • Pismeni ispit 80%
 • Seminarski rad 20%     

Studenti koji u toku semestra polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za završni usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada.

 

Kompetencije

 1. Uticaj fiskalne politike i javne potrošnje na privredu i građane.
 2. Upoznavanje sa načinom kreiranja novca i održavanjem monetarne ravnoteže
 

Literatura

Obavezna

 1. Brümmerhoff, D., 2000. Javne financije, Zagreb: Mate d.o.o.
 2. Rosen, S. H. i Gayer, T., 2009. Javne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta.
 3. Raičević, B., 2008. Javne finansije.Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta.
 4. Jelčić, B., 2001. Javne financije.
 5. Zagreb: RRIF. 5. Živković, A., Komazec, S., 2000. Monetarna ekonomija. Beograd: Ekonomski fakultetu Beogradu.

Dodatna

 1. 1. Musgrave, R. P., 1993. Javne financije u teoriji i praksi. Zagreb: Institut za javne financije. 2
 2. Lovrinović, I., Ivanov, M., 2010. Monetarna politika. Zagreb; RRIF.
 3. Mishkin, F.S., 2007. Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status.
 4. Ćirović, M., 1998. Monetarna ekonomija. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu.
 5. Kešetović, I., Đonlagić, Dž., Rička, Ž., 2012. Javne finansije. Sarajevo: Ekonomski fakultet. Sarajevo.
 6. Kešetović, I., Đonlagić, Dž., Rička, Ž., Kreso, S., 2015. Monetarne finansije. Sarajevo: Ekonomski fakultet.