E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Korporativni menadžment

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Treća godina

Semestar:  Šesti semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Rifet Đogić

Odsijek:      Menadžment

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Korporacija i korporativna moć
 2. Nastanak, razvoj i ključni elementi modernog korporativnog upravljanja
 3. Mehanizmi korporativnog upravljanja
 4. Modeli korporativnog upravljanja
 5. Pravni okvir privrednih društava (privredno društvo, dioničko društvo, dioničari, dionice)
 6. Nadzorni odbor – ključni organizacijski organ (oblikovanje vizije, misije, društvena odgovornost, korporacijska kultura, izbor i reimenovanje top-menadžera, oblikovanje korporacijske strategije i donošenje strategijskih odluka, kontinuirano samjeravanje organizacijske uspješnosti, kriztni menadžment u korporacijama)
 7. Tržište kapitala i korporativno upravljanje (finansijske sistem, institucije i instrumenti, finansijsko izvještavanje i objavljivanje, korporativno vrednovanje, due diligence u funkciji preuzimanja društava kapitala)
 8. Korporativno upravljanje u privredi Bosne i Hercegovine

Cilj predmeta

Ovaj predmet ima za cilj razviti analitički okvir koji objašnjava odnos između uprave, nadzornog odbora, vlasnika i ostalih interesno-utjecajnih grupa modernih korporacija.

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja i uz aktivno učešće studenata. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima.

Metode provjere znanja

Studenti koji u toku semestra polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za završni usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).

Kompetencije

Biti u stanju razumjeti odnos između uprave, nadzornog odbora, vlasnika i ostalih interesno-utjecajnih grupa.

Literatura

Obavezna

 1. Grupa autora, 2008. Korporativno upravljanje: principi i mehanizmi. Sarajevo: Revicon.
 2. Tipurić, D. (ur.), 2008. Korporativno upravljanje. Sinergija.
 3. Tipurić, D.,  2006. Nadzorni odbor i korporativno upravljanje. 2. izd. Sinergija.
 4. Barbić, J. (ur.), 2008. Korporativno upravljanje: osnove dobre prakse vođenja društva kapitala, Zagreb: CROMA.

Dodatna

 1. Vasiljević, M. 2007. Korporativno upravljanje, Beograd: Pravni fakultet.
 2. Monks, R. A.G. and Minow, N.,  2004. Corporate governance. 3ed. Blackwell Business.
 3. Blair, M. M., 1995. Ownership and Control. Brookings Institution.
 4. Colley, J. L. Jr., Doyle, J. L., Logan, G. W. And Stettinius, W., 2003. Corporate Governance. McGraw Hill.