E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Korporativno upravljanje

Studij
Prvi ciklus
Godina
Treća godina
Semestar
Profesor
Prof. dr. sc. Rifet Đogić
Odsjek
Menadžment preduzeća
ECTS
6

Rezultat ispita

Sadržaj predmeta

 1. Uvod u korporativno upravljanje
 2. Definicija i značaj korporacija
 3. Komparativno korporativno upravljanje
 4. Mehanizmi korporativne kontrole
 5. Dioničari – vlasništvo
 6. Uprava – uspješnost
 7. Nadzorni odbor – kontrola
 8. Tržište za korporativnu kontrolu
 9. Privatizacija
 10. Društvena odgovornost preduzeća

Cilj predmeta

Ovaj predmet ima za cilj razviti analitički okvir koji objašnjava odnos između uprave, nadzornog odbora, vlasnika i ostalih interesno-utjecajnih grupa modernih korporacija.

 

Nastavne metode

 1. Predavanja
 2. Vježbe
 3. Analiza slučaja
 4. Konsultacije
 

Metode provjere znanja

 • Pismeni ispit (dva testa) – 60%
 • Usmeni ispit – 30%
 • Aktivnosti – 10%          

Studenti koji u toku školske godine polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).

 

Kompetencije

Biti u stanju razumjeti odnos između uprave, nadzornog odbora, vlasnika i ostalih interesno-utjecajnih grupa.

 

Literatura

 1. Tipurić, D. (ur.), 2008. Korporativno upravljanje. Sinergija
 2. Tipurić, D.,  2006. Nadzorni odbor i korporativno upravljanje. 2. izd. Sinergija
 3. Monks, R. A.G. and Minow, N.,  2004. Corporate governance. 3ed. Blackwell Business
 4. Blair, M. M., 1995. Ownership and Control. Brookings Institution
 5. Colley, J. L. Jr., Doyle, J. L., Logan, G. W. And Stettinius, W., 2003. Corporate Governance. McGraw Hill