E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Kvantitativne metode u ekonomiji

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Treća godina

Semestar:  Peti semestar 

Profesor:    Prof. dr. Safet Kozarević

Odsijek:      Menadžment

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:     5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Uvod u osnovne ekonometrijske funkcije
 2. Funkcija tražnje
 3. Ekonometrijske funkcije:prihod, troškovi, dobit
 4. Funkcija ponude i tržišna ravnoteža
 5. Funkcija proizvodnje
 6. Analiza strukture i vremena u tehnici mrežnog planiranja
 7. Analiza troškova i resursa u tehnici mrežnog planiranja
 8. Linearno programiranje i modeliranje
 9. Grafička metoda u rješavanju problema linearnog programiranja
 10. Simplex metoda
 11. Dualni modeli linear nog programiranja
 12. Postoptimalna analiza u linearnom programiranju
 13. Transportni model i model raspoređivanja
 14. Input-output analiza količinskih odnosa
 15. Input-output analiza vrijednosnih veza i multiplikatori
 16. Analiza strukture složenog ekonomskog Sistema

Cilj predmeta

Upoznati studente sa kvantitativnim metodama u ekonomskoj analizi, savlađivanje modeliranja i programiranja mjerljivih ekonomskih pojava, osposobiti studente da analizom kvantitativnih podataka organizuju, razumiju te primjene odgovarajuće kvantitativne modele u donošenju optimalnih poslovnih odluka.

 

Nastavne metode

Predavanja i vježbe se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja uz aktivno učešće studenata. Naglasak se stavlja na praktične primjere i interaktivnost studenata, pri čemu se kreiraju rasprave o predmetnom problemu sa svim studentima.

 

Metode provjere znanja

Studenti koji u toku semestra polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za završni usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono). Ostale aktivnosti obuhvataju redovno prisustvo nastavi i vježbama.

Kompetencije

 • Biti osposobljen za ekonometrijsku ocjenu i analizu najznačajnijih ekonometrijskih funkcija
 • Biti osposobljen za analizu i planiranje realizacije projekta sa aspekta vremena, troškova i resursa
 • Biti osposobljen za primjenu metoda input-output analize u istraživanju složenih ekonomskih sistema

Literatura

Osnovna literatura:

 1. Somun-Kapetanović, R., Arnaut-Berilo, A. Šehić, E.,  2009. Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu. Sarajevo: Ekonomski fakultet u Sarajevu.

Dodatna (alternativna) literatura:

 1. Andrijić, S., 2002. Matematički modeli i metode programiranja u gospodarskom društvu. Zagreb: Synopsis.
 2. Vučković, Ž., 2003, Matematske metode u ekonomiji, I-IV. Dio, Sarajevo: Ekonomski fakultet u Sarajevu.
 3. Backović M. & Vuleta J., 2008. Ekonomsko-matematički metodi i modeli. Beograd: Ekonomski fakultet.
 4. Kiš, T., Čileg, M., Vugdelija, D., Sedlak, O., 2005. Kvantitativni metodi u ekonomiji. Subotica: Ekonomski fakultet.  
 5. Jovičić, M., 1997. Kvantitativni metodi u ekonomiji. Beograd: Ekonomski fakultet.