E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Matematika za ekonomiste

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Prva godina

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    Prof. dr. Lejla Smajlović

Odsijek:      Menadžment

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          7

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Linearna algebra s matričnim računom
 2. Diferencijalni račun s primjenom u ekonomiji
 3. Realne funkcije dvije i više varijabli
 4. Diferencijalne jednačine

Cilj predmeta

Upoznati studente sa kvantitativnim metodama u ekonomskoj analizi, savlađivanje modeliranja i programiranja mjerljivih ekonomskih pojava, osposobiti studente da analizom kvantitativnih podataka organizuju, razumiju te primjene odgovarajuće kvantitativne modele u donošenju optimalnih poslovnih odluka.

 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema grafikona i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja uz aktivno učešće studenata u rješavanju zadataka.

 

Metode provjere znanja

 • Predavanja 15%
 • Vježbe 10%
 • Pismeni ispit (dva testa) – 2 x 20%
 • Seminarski rad
 • Ostale aktivnosti – 5% 
 • Usmeni ispit – 30%          

Studenti koji u toku semestra polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za završni usmeni ispit.

 

Kompetencije

 • Biti osposobljen za korištenje linearne algebre pri rješavanju statičkih problema optimizacije; i
 • Biti osposobljen za korištenje diferencijalnog računa funkcija jedne i više promjenjivih pri dinamičkoj analizi i pri rješavanju problema optimizacije.
 

Literatura

Obavezna

 1. Smajlović, L. i Fako, A., 2010. Matematika za ekonomiste. Sarajevo: Ekonomski fakultet Sarajevo.
 2. Smajlović, L. i Fako, A., 2005. Zbirka zadataka iz matematike za ekonomiste II, Sarajevo: Ekonomski fakultet Sarajevo.

Dodatna

 1. Zečić, Dž., Huskanović, A. i Alajbegović, H.M., 2009. Matematika za ekonomiste. Zenica: Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici
 2. Barnett A. B., Ziegler, M. R. i Byleen, K. E., 2006. Primijenjena matematika. Zagreb: Mate d. o. o.
 3. Lučić B., 1998. Matematika. Sarajevo: Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 4. Drljević H., Drpljanin S. i Lučić B., 1991. Zbirka riješenih zadataka iz matematike za ekonomiste. Sarajevo: V. Masleša