E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Međunarodni marketing

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Druga godina

Semestar:  Četvrti semestar

Profesor:    Prof. dr. sc Beriz Čivić

Odsijek:      Menadžment

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Globalno tržište i koncepcija međunarodnog marketinga
 2. Istraživanja za potrebe međunarodnog marketinga
 3. Ekonomska okolina međunarodnog marketinga
 4. Kulturološka okolina međunarodnog marketinga
 5. Političko-pravna okolina međunarodnog marketinga
 6. Strategije ulaska na međunarodno tržište putem izvoza
 7. Strategije ulaska na međunarodno tržište prijenosom proizvodnje u inozemstvo bez ulaganja kapitala
 8. Strategija ulaska na međunarodno tržište prijenosom proizvodnje u inozemstvo sa ulaganjem kapitala
 9. Politika proizvoda za međunarodno tržište
 10. Politika cijena u međunarodnom marketingu
 11. Kanali distribucije u međunarodnom marketingu
 12. Integrisana marketinška komunikacija u međunarodnom marketingu
 13. Proces planiranja, izrada međunarodnog marketing plana i kontrola

Cilj predmeta

Sticanje znanja o načinima kreiranja i implementacije koncepta međunarodnog marketinga u uvjetima globalnog tržišta

 

Nastavne metode

Predavanja i vježbe se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja i uz aktivno učešće studenata. Naglasak se stavlja na praktične primjere i interaktivnost studenata, pri čemu se kreiraju rasprave o predmetnom problemu sa svim studentima. Također, studenti samostalno obrađuju zadanu temu tokom semestra (opciono), te izrađuju prezentaciju, koju potom predstavljaju i objašnjavaju.

 

Metode provjere znanja

 • Pismeni testovi 2×40%
 • Ostale aktivnosti 20%

Studenti koji u toku semestra polože prvi test obavezni su položiti drugi test. Bodovi se kumulativno zbrajaju kako bi se izvela konačna ocjena. Ostale aktivnosti obuhvataju redovno prisustvo nastavi, diskusije i prezentacije.

Kompetencije

 1. Upoznavanje sa specifičnostima svjetskog tržišta
 2. Primjena marketing koncepcije na međunarodnom tržištu
 

Literatura

Obavezna

 1. Domazet, A. i grupa autora, 2002. Međunarodni marketing. Sarajevo: Ekonomski fakultet.

Dodatna

 1. Rakita, B., 2009. Međunarodni marketing, Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 2. Previšić, J. i Došen, O., 1999. Međunarodni marketing. Zagreb: Massmedia.