E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Međunarodni menadžment

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Četvrta godina

Semestar:  Sedmi semestar

Profesor:    Doc. dr. sc. Dijana Husaković

Odsijek:      Menadžment preduzeća

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Menadžment u međunarodnom okruženju
 2. Razlozi izlaska na inozemno tržište
 3. Internacionalizacija poslovanja: teorije i koncepti
 4. Strategije međunarodnog poslovanja
 5. Ulazne strategije i organizacija poslovanja
 6. Strateške alijanse kao metod poslovanja
 7. Bihejvioralni faktori u međunarodnom menadžmentu
 8. Kros-kulturalna komunikacija i pregovaranje
 9. Kulturološki aspekti međunarodnog menadžmenta
 10. Upravljanje ljudskim resursima u međunarodnom okruženju
 11. Društvena odgovornost u međunarodnom menadžmentu

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa izazovima upravljanja preduzećem koje posluje na međunarodnom tržištu. Omogućiti studentima usvajanje osnovnih znanja kako bi bili u stanju internacionalizirati poslovanje preduzeća, te uspješno njim upravljati.

 

Nastavne metode

 • Predavanja
 • Vježbe
 • Analiza slučaja
 • Diskusije
 • Prezentacije
 

Metode provjere znanja

 • Pismeni ispit (dva testa)      50%
 • Seminarski rad: studija slučaja      40%
 • Usmeni ispit      10%                  

Pismeni dio ispita i izrada seminarskog rada su preduvjeti za usmeni ispit.

Kompetencije

Sposobnost internacionalizacije poslovanja.

 

Literatura

 1. Buble, M., 2009. Međunarodni menadžment. 1. izd. Zagreb: Lares Plus