E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Mikroekonomija

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Druga godina

Semestar:  Treći semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Jasmin Helebić

Odsijek:      Menadžment

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Osnove ponude i potražnje
 2. Pojedinačna i tržišna potražnja
 3. Empirijska procjena potražnje
 4. Proizvodnja i trošak proizvodnje
 5. Maksimalizacija profita i konkurentna ponuda
 6. Analiza konkurentnih tržišta
 7. Tržišna moć, monopol i monopson
 8. Određivanje cijene i tržišna moć
 9. Monopolistička konkurencija i oligopol
 10. Tržišta faktora proizvodnje
 11. Opća ravnoteža i ekonomska efikasnost
 12. Tržišta sa asimetričnim informacijama
 13. Eksternalije i javna dobra

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa funkcioniranjem tržišnog mehanizma. Osposobljavanje studenata za korištenje mikroekonomskih analiza kao instrumenata za donošenje menadžerskih odluka u preduzeću, i za razumijevanje državnih politika koje se odnose na poslovanje preduzeća.

 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja i uz aktivno učešće studenata. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima.
 
 

Metode provjere znanja

 • Predavanja 10%
 • Vježbe 5%
 • Pismeni ispit (dva testa) – 2 x 20%
 • Seminarski rad 10%
 • Ostale aktivnosti – 5% 
 • Usmeni ispit – 30%

Studenti koji u toku školske godine polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).

 

Kompetencije

 1. Analiziranje tržišnih uvjeta poslovanja
 2. Procjena obima i elastičnosti tržišne potražnje
 

Literatura

Obavezan

 1. Pindyck, R.S. i Rubinfeld, D.L., 2005. Mikroekonomija. 5. izd. Zagreb: Mate.d.o.o.

Dodatna

 1. Samuelson, P.A. i Nordhaus, W.D., 2007. Ekonomija. 18. izd. Zagreb: Mate.d.o.o.