E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Modeli u finansijskom menadžmentu

Studij:          Drugi ciklus

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Nedžad Polić

Odsijek:      Poslovne i javne finansije

ECTS:          7,5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

MODELI UPRAVLJANJA POSLOVNIM FINANSIJAMA

 1. Osnove modeliranja poslovnih finansija;
 2. Modeliranje troška kapitala;
 3. Modeli finansijskog izvještavanja;
 4. Modeli vrednovanja;
 5. Modigliani –Miller model;

PORTFOLIO MODELI

 1. Uvod;
 2. CAPM i tržišna linija investicija napredni stadij;
 3. Model cjenovnog arbitriranja;
 4. Black-Littermanov pristup;
 5. Fana-French trofaktorski model;

OPTION PRICING MODELI

 1. Binomni;
 2. Lognormalni;
 3. Black Scholes;
 4. Monte Carlo Simulation Model

OBVEZNICE

 1. Modeli trajanja;
 2. Modeli imunizacije;
 3. Modeli terminskih struktura;

VaR MODEL upravljanja rizicima

Cilj predmeta

Razumijevanje i primjena aplikativnih modela u finansijskom menadžmentu. Razumijevanje i značaj procesa modeliranja u podizanju efikasnosti i kvalitetu donošenja poslovnih odluka iz domena upravljanja poslovnim finansijsma uopće.

 

Nastavne metode

 1. Ex katedra – 50%;
 2. Prezentacije timskih radova – 20%;
 3. Studije slučajeva – 30%.
 

Metode provjere znanja

 • Pristupni rad – uvjet za izlazak na integralni ispit – 20%
 • Integralni ispit (pismeni/usmeni) – 80%
 

Kompetencije

Tokom studija i izučavanja predmeta Modeli u finansijskom menadžmentu, studenti II ciklusa studija bi ovladavali modelima koji se primjenjuju u određenim oblastima finansijskog menadžmenta s ciljem donošenja optimalnih odluka u zadatom poslovnom okruženju. Na ovaj način student bi se trebali upoznati sa modelima koji se primjenjuju u procesima procjene vrijednosti, upravljanja investicijama, upravljanja poslovnom aktivom i obavezama preduzeća što predstavlja značajnu nadogradnju sticanih znanja iz područja finansijskog menadžmenta na dodiplomskim studijima. U podruju naučno -.istraživačkog djelovanja student bi trebali ovladati znanjima i vještinama neophodnim za identifikaciju područja i modaliteta istraživanja iz domena upravljanja resursima preduzeća, aspektom finansiranja poslovne aktive te optimalnog upravljanja imovinom i obavezama preduzeća. Studenti koji ovladaju ponuđenim znanjima bi trebali biti osposobljeni za operativno i strateško djelovanje u poslovnom ambijentu u domenu upotrebe modela finansijskog menadžmenta, ali i naučno-istraživačkog aspekta tretmana predmetnih oblasti.Izlazne kompetencije studenata koji izlaze sa studijskog programama i discipline Modeli u finansijskom menadžmentu vezane su za procese upravljanja procesima procjene vrijednosti, investicija, obrtnog kapitala, finansiranja uz upotrebu savremenih modela kojima se kompleksna stvarnost u kojoj preduzeća djeluju nastoji obuhvatiti provjerenim modelima. Također, kompetencije će obuhvatati mogućnost naučno utemeljene obrade različitih naučno-istraživačkih izazova vezanih za opći obuhvat finansijskog menadžmenta na razini preduzeća.

 

Literatura

Obavezna

 1. Benninga, S. (2008): Financial Modeling, third edition, MIT Press, Massachusets Institute of Technology.

Dodatna

 1. Ehrhardt, C.M., Brigham, F.E. (2011): Financial Management, theory and practice, thirteen edition, South-Western Cengage Learning, Mason, USA.
 2. Polić, N., Serdarević, N. (2012): Praktični aspekti finansijskog menadžmenta, Univerzitet u Zenici, Ekonomski fakultet.