E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Organizacija

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Druga godina

Semestar:  Treći semestar

Profesor:    Prof. dr. sc Rifet Đogić

Odsijek:      Menadžment

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Pojam, uloga, značaj i karakteristike organizacije
 2. Teorije i pristupi oblikovanju i funkcionisanju organizacije
 3. Organizaciona struktura kao rezultat organizacione izgradnje
 4. Diferencijacija i integracija u procesu organizacione izgradnje
 5. Determinišući faktori organizacione izgradnje
 6. Modelovanje organizacione strukture u funkciji organizacione izgradnje
 7. Klasifikacija modela organizacionih struktura prema parametru departmanizacije
 8. Mincbergova klasifikacija modela organizacionih struktura
 9. Definisanje organizacionog ponašanja kao prakse i teorije
 10. Ponašanje zaposlenih na individualnom nivou
 11. Ponašanje zaposlenih na grupnom nivou
 12. Ponašanje zaposlenih na organizacionom nivou
 13. Poimanje organizacionih promjena i razvoja (organizacione dinamike)
 14. Menadžment organizacionih promjena i razvoja

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima iz teorije o organizaciji kao i sa savremenim trendovima u organizaciji. Polazeći od faktora koji utječu na organizacionu izgradnju, studenti će se upoznati i s načinom izgradnje (oblikovanja, modeliranja) organizacionih struktura, kao i sa svim elementima ključnim za izgradnju organizacije. Istovremeno će se studenti upoznati i sa organizacionim ponašanjem i organizacionom dinamikom. Znanje koje će studenti steći na ovom kolegiju može se univerzalno koristiti za organizaciju bilo kojeg preduzeća, banke, ustanove, profitnog ili neprofitnog sektora. Kolegij ima ulogu osnovnog predmeta iz kojeg se razvija cijeli niz disciplina na smjeru „Menadžment”.

 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja uz aktivno učešće studenata. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima.

 
 

Metode provjere znanja

 • Predavanja 15%
 • Vježbe 10%
 • Pismeni ispit (dva testa) – 2 x 20%
 • Ostale aktivnosti – 30% 
 • Usmeni ispit – 5%

Studenti koji u toku školske godine polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).

 

Kompetencije

 1. Biti u stanju uspješno voditi i projektovati organizacione sisteme.
 2. Biti u stanju restrukturirati preduzeće i rješavati krizne poremećaje

.

 

Literatura

Obavezna

 1. Sikavica P., Novak M.: Poslovna organizacija, Informator, Zagreb, 1999.
 2. Đogić R.: Organizovanje kao menadžerska funkcija, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, 2008.

Dodatna

 1. Petković M., Janićijević N., Bogićević B.: Organizacija (teorije, dizajn, ponašanje i promjene), Ekonomski fakultet, Beograd, 2003.
 2. Hadžiahmetović, Z.,Softić, S., Kulović, Dž.: Organizacija – teorije, structure, ponašanje, razvoj, Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2008.