E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Organizacisko ponšanje

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Treća godina

Semestar:  Peti semestar

Profesor:    Doc. dr. sc. Dženan Kulović

Odsijek:      Menadžment

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Uvod u organizacijsko ponašanje
 2. Pojedinac:
  • Osnove individualnog ponašanja
  • Stavovi i zadovoljstvo poslom
  • Osobnost i vrijednosti
  • Percepcija i individualno odlučivanje
  • Motivacioni pojmovi
  • Motivacija: od koncepcija do primjena
  • Osjećaji i raspoloženja
 3. Grupa:
  • Osnove grupnog ponašanja
  • Razumijevanje timskog rada
  • Komunikacija
  • Temeljni pristupi vodstvu
  • Savremena pitanja u vodstvu
  • Moć i politika
  • Konflikt i pregovaranje
 4. Organizacijski sistem:
  • Temelji organizacijske strukture
  • Organizacijska kultura
  • Politike i prakse upravljanja ljudskim resursima
  • Organizacijska dinamika
  • Organizacijske promjene i upravljanje stresom

Cilj predmeta

Cilj predmeta jeste da se razumije ponašanje ljudi u organizacijama, da se predvidi i, u mjeri u kojoj je to moguće, utječe na njega sa ciljem poboljšanja performanse organizacije i povećanja zadovoljstva njenih članova.

 

Nastavne metode

Pored redovnih predavanja, aktuelne teme obrađuju se kroz sudjelovanje studenata na sljedeće načine: seminarski radovi (studenti odabranu temu prikazuju na primjeru bosanskohercegovačke ili svjetske poslovne prakse), poslovni slučajevi (koje je pripremio nastavnik ili studenti u saradnji s nastavnikom). Nastava je interaktivna te se podržavaju razgovori i rasprave.

Metode provjere znanja

Studenti koji u toku semestra polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za završni usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).

Kompetencije

 • Biti u stanju razumjeti ponašanje ljudi i predvidjeti ga.
 • Biti u stanju poboljšati performanse zaposlenih i organizacije čiji su članovi

Literatura

Obavezna

 1. Robbins, S. P. i Judge, T. A., 2010. Organizacijsko ponašanje. Zagreb: Mate
 2. Robbins, S. P. 1992. Bitni elementi organizacijskog ponašanja. Zagreb: Mate

Dodatna

 1. Janićijević, N., 2008. Organizaciono ponašanje. Beograd: Data status
 2. Zimanji, V., Štangl Šušnjar, G., Marković, Ž. D. i Šagi, A., 2005. Organizaciono ponašanje. Subotica: Ekonomski fakultet.