E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Organizaciska kultura

Studij:          Drugi ciklus

Semestar:  Drugi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Dijana Husaković

Odsijek:      Menađment preduzeća

ECTS:          5,5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Uvod u orgaizacijsku kulturu
 2. Definiranje strukture kulture
 3. Teorija kulturunog sklada
 4. Šta lideri trebaju znati o marko kulturama
 5. Nastanak, razvoj i promene organizacijske kulture
 6. Sadržaj organizacijske kulture – kognitivni i simbolički elementi organizacijske kulture
 7. Istraživanje organizacijske kulture
 8. Utjecaj organizacijske kulture na menadžment, organizaciju i performanse
 9. Utjecaj organizacijske kulture na strategiju, liderstvo i struktru
 10. Utjecaj organizacijske kulture na učenje, motivaciju i nagrađivanje
 11. Dinamika organizacijske kulture: nastanak, promjene i upravljanje
 12. Kulture i liderstvo kroz faze rasta
 13. Nacionalna kultura i menaadžment
 14. Ocjenjivanje kulture i planiranje vođenja promjena

Cilj predmeta

Cilj predmeta je razumjeti organizacijsku kulturu kao kolektivni um preduzeća.

 

Nastavne metode

 • Predavanja,
 • seminarski radovi,
 • prezentacije i
 • diskusije

Metode provjere znanja

 • Dva testa u toku semestra ili završni ispit
 • Rad u toku nastave kroz prezentacije i diskusije
 • Seminarski rad
 • Usmeni ispit (pismeni dio ispita, izrada prezentacije i seminarskog rada su preduvjeti za usmeni dio ispita).

Kompetencije

Biti osposobljen za razumijevanje kognitivnih i simboli čkih elemenata organizacije.

Literatura

Obavezna literatura

 1. Jani ćijevi ć, N. 2013. Organizaciona kultura i menad žment, Beograd: Ekonomski
  fakultet
 2. Jani ćijevi ć, N. 2007. Organizaciona kultura- kolektivni um preduze ća, Novi Sad:
  Prometej
 3. Žugaj, M., Glavica-Bojani ć, B., Br či ć, R., Šehanovi ć, J. 2004., Organizacijska kultura,
  Vara ždin: TIVA i Fakultet organizacije i informatike

Dodatna literatura

 1. Hendi, Č. 1996. Bogovi menad žmenta: promene u na činu raada organizacija, Beograd:
  Želnid
 2. Schein, E. H. 2011. Organzational Culture and Leadership, Boston: Jossey-Bass