E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Osnove menadžmenta

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Prva godina

Semestar:  Drugi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Rifet Đogić

Odsijek:      Menadžment

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Uvod u menadžment (definiranje, uloga, značaj i ciljevi menadžmenta)
 2. Teorije menadžmenta
 3. Menadžment i preduzetništvo u velikim, srednjim i malim preduzećima
 4. Tržišna ekonomija, menadžment i preduzetništvo
 5. Poslovno okruženje i menadžment
 6. Menadžment i društvena odgovornost
 7. Planiranje kao menadžerska funkcija
 8. Organiziranje kao menadžerska funkcija
 9. Upravljanje ljudskim resursima kao menadžerska funkcija
 10. Vođenje (liderstvo) kao menadžerska funkcija
 11. Kontrola kao menadžerska funkcija

Cilj predmeta

Razumijevanje menadžerskih koncepata, kompleksne uloge i zadataka menadžmenta u savremenim organizacijama. Sticanje znanja o osnovnim menadžerskim funkcijama, metodama i načinima rada te njihovoj primjeni u rješavanju problema menadžmenta i poslo-vanja u kompleksnim uvjetima. Ovladavanje i razvoj vlastitog potencijala i kompetencija za analizu mena-džmenta i obavljanje menadžerskih poslova na razli-čitim organizacionim nivoima i u različitim organiza-cijama.

 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja uz aktivno učešće studenata. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima.

 

Metode provjere znanja

 • Predavanja 10%
 • Vježbe 5%
 • Pismeni ispit (dva testa) – 2 x 20%
 • Seminarski rad 10%
 • Ostale aktivnosti – 30% 
 • Usmeni ispit – 5%   
Studenti koji u toku školske godine polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).

Kompetencije

 1. Biti u stanju uspješno voditi i projektovati organizacijske sisteme
 2. Analizirati okruženje preduzeća i kontinuirano mu se prilagođavati
 3. Biti u satnju razvijati koncept totalnog upravljanja kvalitetom
 4. Biti u stanju restrukturirati preduzeće i rješavati krizne poremećaje
 

Literatura

Obavezna

 1. Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F. i Pološki Vokić, N., 2008. Temelji menadžmenta. Zagreb: Školska knjiga
 2. Đogić, R., 2007. Osnovi savremenog menadžmenta. Fojnica: Štamparija „Fojnica“

Dodatna

 1. Buble, M., 2000. Management. Split: Ekonomski fakultet.
 2. Kurtić, A., 2011. Menadžment poslovnih sistema (sistem, proces, funkcije). Sarajevo: Centar za napredne studije-CNS.
 3. Hadžiahmetović, Z., Kulović, Dž. i Jurešić, S., 2007. Menadžment – putokaz za menadžere. Fojnica: Štamparija „Fojnica“