E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Planiranje i analiza poslovanja

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Četvrta godina

Semestar:  Sedmi semestar

Profesor:    Doc. dr. sc. Dženan Kulović

Odsijek:      Menadžment preduzeća

                     Računovodstveni i reviziski menadžment

ECTS:          5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Pojam i obuhvatnost planiranja i sistema planiranja
 2. Funkcija, svrha, ciljevi i načela planiranja
 3. Determinante planiranja
 4. Modeli integralnog planiranja
 5. Proces planiranja
 6. Operativno planiranje
 7. Opći model analize poslovanja
 8. Praćenje i ocjenjivanje poslovanja: analiza resursa, poslovnih funkcija i poslovnih rezultata
 9. Organizacija planiranja i analiza poslovanja
 10. Savremeni trendovi planiranja i analize poslovanja

Cilj predmeta

Upoznati studente sa teorijama strateškog i operativnog planiranja, metodama i vrstama analize poslovanja i njihovom praktičnom primjenom

 

Nastavne metode

Pored redovnih predavanja, aktuelne teme obrađuju se kroz sudjelovanje studenata na sljedeće načine: poslovni slučajevi (koje je pripremio nastavnik ili studenti u saradnji s nastavnikom). Nastava je interaktivna te se podržavaju razgovori i rasprave.

Metode provjere znanja

Studenti koji u toku školske godine polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za završni usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).

Kompetencije

Sposobnost analiziranja i planiranja poslovanja

Literatura

Obavezna

 1. Cingula, M., Hunjak, T., Ređep, M. 2004. Poslovno planiranje sa prilozima za Osmanagić – Bedenik, N., 2002. Operativno planiranje. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Dervišević, F. 2006. Analiza poslovanja za menadžere, Bihać: Ekonomski fakultet.
 3. Gulin, D., Tušek., Žager, L. 2004. Poslovno planiranje, kontrola i analiza. Zagreb: RRiF plus.
 4. Pešalj, B., 2006. Merenje performansi preduzeća: tradicionalni i savremeni koncepti, Beograd: Ekonomski fakultet.

Dodatna

 1. Fučkan, Đ., Sabol, A. 2013. Planiranje poslovnih dometa, Zagreb: HUM naklada investitore, Zagreb: RRiF plus
 2. Cvetković, N., 2004., Analiza poslovanja preduzeća, Beograd: Megatrend.
 3. Malešević, Đ., Vranković, M. 2007. Poslovna analiza, Subotica: Ekonomski fakultet.